Zamówienie na dostawę dwóch pomp głębinowych do wody

Śremskie Wodociągi sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę dwóch pomp głębinowych do wody.

Udzielenie zamówienia oraz wszelkie szczegóły realizowane są za pośrednictwem platformy zakupowej.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. pomp głębinowych do wody produkcji HYDRO-VACUUM S.A. model GC.3.02.2.2210 wraz z silnikami.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 1. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 2. Miejsce dostawy: Śremskie Wodociągi sp. z o.o.; 63-100 Śrem ul. Parkowa 8.
 3. Preferowany termin dostawy: do 14 dni od daty złożenia zamówienia.
 4. Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy OPEN NEXUS lub w przypadku braku możliwości złożenia oferty na platformie w formie elektronicznej na adres: m.kasprzak@sremskiewodociagi.pl. Złożona oferta zostanie dodana przez zamawiającego pod warunkiem, że wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert oraz będzie zawierała wszystkie określone w formularzu oświadczenia i informacje.
 5. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
 6. Cena oferty ma być podana w polskich złotych i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Koszty, których wykonawca nie ujął w ofercie, nie zostaną odrębnie opłacone przez Zamawiającego i uważać się będzie, że zostały ujęte w ofercie cenowej przedmiotu zamówienia. Cena oferty winna być wyliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Wykonawca powinien dokonać zaokrąglenia cen do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 8. Wszelkich informacji udziela p. Marek Kasprzak tel. 612830459 wew. 122; 604 440 701.
 9. Wykonawca nie musi użyć niniejszego formularza, ale musi w stworzonym przez siebie dokumencie zamieścić wszystkie określone w formularzu oświadczenia i informacje.
 10. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych, to jest przewidujących odmienny niż określony w zapytaniu o cenę sposób wykonania zamówienia. Oferty wariantowe nie będą rozpatrywane.
 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 12. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

Zamówienie nr ZP/5/2020 na dostawę wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności

Zamówienie nr ZP/5/2020 na dostawę wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności.

 

Zamówienie realizowane jest przez platformę zakupową: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/374755

 

1. ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3.         załączniki do SIWZ

4. powiadomienie o zmianach w SIWZ

5. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zamówienie nr ZP/3/2020 na dostawę wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności

Zamówienie nr ZP/3/2020 na dostawę wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności

Zamówienie realizowane jest przez platformę zakupową:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/337784

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Odpowiedź na zapytanie
 4. Powiadomienie o zmianie SWIZ
 5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (wersja ujednolicona)
 6. Wzór umowy (wersja zmieniona)
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 8. Ogłoszenie o zmianie zamówienia
 9. Powiadomienie o zmianie SIWZ
 10. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (wersja ujednolicona)
 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 12. Powiadomienie o zmianie SWIZ
 13. Informacja z otwarcia ofert
 14. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Wszelkie informacje dostępne na http://sremskiewodociagi.buletyn.net

 

Zamówienie nr ZP/1/2018 na przebudowę i rozbudowę budynku pompowni wody w Śremie ul. Zamenhofa 2

Ogłoszenie o zamówieniu:

 1. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówienia
 2. ogłoszenie o zamówieniu
 3. specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3.1 załącznik nr 1 do SIWZ- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

3.2 załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

3.3 załącznik nr 3 do SIWZ – zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

3.4 załącznik nr 4 do SIWZ – dokumentacja projektowa

3.5 załącznik nr 5 – STWiOR

3.6 załącznik nr 6 – przedmiar robót

3.7 załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy o roboty budowlane

3.8 załącznik nr 8 do SIZW – formularz ofertowy

3.9 załącznik nr 9 do SIWZ – karta gwarancyjna

nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nr ewid. 39/7 położonej w Śremie ul. Franciszkańska

Śremskie Wodociągi sp. z o.o.

ogłasza

nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości nr ewid. 39/7 położonej w Śremie ul. Franciszkańska

Numer geodezyjny Powierzchnia działki Cena wywoławcza (netto) Wadium Minimalne postąpienie
39/7 1.138 m2 125.000,00 zł 5.000,00 zł 1.000,00 zł

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. 

Koszty zawarcia umowy ponosi nabywca.

 

Warunkiem sprzedaży prawa użytkowania wieczystego jest rezygnacja Gminy Śrem
z przysługującego jej prawa pierwokupu. Śremskie Wodociągi sp. z o.o. (dalej Spółka) zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu zapisana jest w księdze wieczystej numer PO1M/00022565/9, której działy III i IV nie wykazują obciążeń.

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętego uchwałą Nr 417/XXXVII/01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 września 2001 roku.

Nieruchomość wyposażona jest w przyłącze wodociągowe oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 grudnia 2017 roku o godz. 1200 w siedzibie Spółki, ul. Parkowa 8, sala konferencyjna.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na rachunek bankowy Spółki, najpóźniej do dnia 29 grudnia 2017 roku godz. 1000. Numer rachunku 36 1090 1405 0000 0000 4001 1599.

Wadium zwraca się w terminie 3 dni od dnia odwołanie lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. W tym przypadku warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości jest dokonanie wpłaty pozostałej części kwoty ustalonej w wyniku przetargu na rzecz Spółki. W przypadku uchylenia się przez wygrywającego postępowanie przetargowej od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółki.

Ze szczegółowym położeniem nieruchomości objętej sprzedażą można zapoznać się w terenie,
w terminie uzgodnionym ze Spółką.

Szczegółowych informacji na temat trybu, zasad i warunków przetargu, jak również na temat uzbrojenia terenu oraz możliwości inwestycyjnych na nieruchomości objętej sprzedażą uzyskać można w siedzibie Spółki, jak również pod nr tel. 612830459 wew. 172 lub drogą elektroniczną pod adresem: inwestycje@sremskiewodociagi.pl

lokalizacja

Zamówienie na budowę strefowej pompowni wody w Śremie – część konstrukcyjna

ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
nr ZP/9/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku
NA WYKONANIE ZADANIA: „BUDOWA STREFOWEJ POMPOWNI WODY W ŚREMIE – CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA”

 

ZAMAWIAJĄCY:
Zamawiającym jest spółka Śremskie Wodociągi sp. z o.o., z siedzibą w Śremie, ul. Parkowa 8 tel. 612830394

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
W zakres zamówienia wchodzi wykonanie konstrukcji strefowej przepompowni wody w Śremie ul. Franciszkańska. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Regulamin udzielania zamówień obowiązujący w spółce Śremskie Wodociągi sp. z o.o.

WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamówienie realizowane będzie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2017 roku

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:
Marcin Niewiński – tel. 612830475 wew. 141 w godz. 8.00–14.00.

FORMA POBRANIA SIWZ:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia uzyskać można w siedzibie spółki Śremskie Wodociągi sp. z o.o. oraz na stronie internetowej

FORMA ZŁOŻENIA OFERTY:
W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają warunki i wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, jak również częściowych. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 63-100 Śrem, ul. Parkowa 8 – Biuro Obsługi Klienta. Termin składania ofert upływa dnia 28 czerwca 2017 roku o godz. 11.30.

OTWARCIE OFERT:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 czerwca 2017 roku o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, 63-100 Śrem, ul. Parkowa 8.

Załączniki:
SIWZ,
SIWZ – zał. 1 karta gwarancyjna,
SIWZ – zał. 2 wzór umowy,
SIWZ – zał. 3 formularz ofertowy,
SIWZ – zał. 4 dokumentacja techniczna,
SIWZ – zał. 5 specyfikacja techniczna,
SIWZ – zał. 6 przedmiar,
SIWZ – zał. 7 dokumentacja geotechniczna.

Przetarg nieograniczony na modernizację piętra budynku administracyjno-socjalnego w Śremie ul. Parkowa 8

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o zamówieniu:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2.1. załącznik nr 1 do SIWZ – oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

2.2. załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału,

2.3. załącznik nr 3 do SIWZ – zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów,

2.4. dokument nr 1 do SIWZ – wzór umowy o roboty budowlane,

2.5. dokument nr 2 do SIWZ – przedmiar robót,

2.6. dokument nr 3 do SIWZ – STWiOR,

2.7. dokument nr 4 do SIWZ – karta gwarancyjna,

2.8. dokument nr 5 do SIWZ – formularz ofertowy,

2.9 dokument nr 6 do SIWZ – dokumentacja projektowa.