Zamówienie na budowę strefowej pompowni wody w Śremie – część konstrukcyjna

ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
nr ZP/9/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku
NA WYKONANIE ZADANIA: „BUDOWA STREFOWEJ POMPOWNI WODY W ŚREMIE – CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA”

 

ZAMAWIAJĄCY:
Zamawiającym jest spółka Śremskie Wodociągi sp. z o.o., z siedzibą w Śremie, ul. Parkowa 8 tel. 612830394

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
W zakres zamówienia wchodzi wykonanie konstrukcji strefowej przepompowni wody w Śremie ul. Franciszkańska. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Regulamin udzielania zamówień obowiązujący w spółce Śremskie Wodociągi sp. z o.o.

WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamówienie realizowane będzie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2017 roku

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:
Marcin Niewiński – tel. 612830475 wew. 141 w godz. 8.00–14.00.

FORMA POBRANIA SIWZ:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia uzyskać można w siedzibie spółki Śremskie Wodociągi sp. z o.o. oraz na stronie internetowej

FORMA ZŁOŻENIA OFERTY:
W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają warunki i wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, jak również częściowych. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 63-100 Śrem, ul. Parkowa 8 – Biuro Obsługi Klienta. Termin składania ofert upływa dnia 28 czerwca 2017 roku o godz. 11.30.

OTWARCIE OFERT:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 czerwca 2017 roku o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, 63-100 Śrem, ul. Parkowa 8.

Załączniki:
SIWZ,
SIWZ – zał. 1 karta gwarancyjna,
SIWZ – zał. 2 wzór umowy,
SIWZ – zał. 3 formularz ofertowy,
SIWZ – zał. 4 dokumentacja techniczna,
SIWZ – zał. 5 specyfikacja techniczna,
SIWZ – zał. 6 przedmiar,
SIWZ – zał. 7 dokumentacja geotechniczna.

Awaria sieci wodociągowej na terenie gminy Brodnica

W dniu 15 czerwca 2017 roku stwierdzono awarię sieci wodociągowej na terenie gminy Brodnica. Prace przy jej usuwaniu mogą potrwać do późnych godzin popołudniowych.

Przerwą w dostawach wody będą objęte miejscowości: Manieczki, Górka, Przylepki i Boreczek.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.