Zasady ochrony danych osobowych funkcjonujące w Spółce Śremskie Wodociągi sp. z o.o.

 

KIM JEST ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH?

Zgodnie z art. 4 pkt. 7) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane Rozporządzeniem, „Administrator to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Śremskie Wodociągi sp. z o.o. z siedzibą w Śremie przy ul. Parkowej 8.

 

WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych Administrator Danych Osobowych, dalej Administrator, każdorazowo identyfikuje cel, podstawę prawną do ich przetwarzania oraz określa okres w jakim Państwa dane będą przetwarzane.

Państwa dane osobowe przetwarzane są:

 • na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a),
 • w celu niezbędnym do realizacji umowy, która wiąże Państwa z Administratorem, lub działania niezbędne do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b),
 • ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (art. 6 ust. 1 lit. c),
 • jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f).

Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Administrator nie będzie też przekazywał danych do państwa trzeciego lub innych organizacji międzynarodowych.

 

KIM JEST INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH I JEGO FUNKCJA

W spółce Śremskie Wodociągi sp. z o.o. powołano Inspektora Ochrony Danych zgodnie z art. 37 Rozporządzenia.

Inspektor Ochrony Danych w ramach realizowanych zadań dba o ochronę praw i wolności osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Śremskie Wodociągi sp. z o.o. Osoby te mogą więc zwrócić się do Inspektora Ochrony Danych we wszelkich sprawach związanych z ich danymi osobowymi w zakresie w jakim dane te są przetwarzane przez Administratora.

Inspektor Ochrony Danych weryfikuje prawidłowość przetwarzania danych osobowych w organizacji. W ramach swoich działań jest również punktem kontaktowym dla wszelkich zgłoszeń związanych z ewentualnymi nieprawidłowościami w przetwarzaniu danych osobowych. Do Inspektora Ochrony Danych mogą się więc Państwo zwrócić jeżeli w Państwa opinii doszło do naruszenia ochrony Państwa danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest również podmiotem, do którego należy adresować żądania o realizację przysługujących Państwu praw z tytułu ochrony Państwa danych osobowych.

 

MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  informujemy, że Spółka prowadzi monitoring wizyjny na terenie swoich obiektów w celu bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym i ochrony  mienia na podstawie art.6 ust.1 lit. f) RODO.

Monitoringiem wizyjnym objęte są następujące obiekty:

 1. Siedziba Spółki przy ul. Parkowej 8, 63 – 100 Śrem.
 2. Oczyszczalna ścieków przy ul. Zachodniej 78, 63 – 100 Śrem.
 3. Pompownia wody przy ul. Zamenhofa 2, 63 – 100 Śrem.
 4. Pompownia wody przy ul. Franciszkańskiej, 63 – 100 Śrem

Okres przechowywania nagrań z monitoringu wynosi 14 dni. Po tym czasie dane z monitoringu są nadpisywane.

Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE, KTÓREJ DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

Prawo:

 1. dostępu do danych osobowych (art.15),
 2. do sprostowania danych (art. 16),
 3. do usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17),
 4. do ograniczenia przetwarzania (art. 18),
 5. do przenoszenia danych osobowych (art. 20),
 6. do sprzeciwu (art. 21),
 7. do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania (art. 22),
 8. do zgłoszenia o wystąpieniu naruszenia w ochronie danych osobowych (art. 33).

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH:

Marta Krajewska-Inspektor Ochrony Danych

Śremskie Wodociągi sp. z o.o.

ul. Parkowa 8 63 – 100 Śrem

e-mail: iod@sremskiewodociagi.pl

Każdorazowo dokładamy wszelkich starań, by zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych w Rozporządzeniu w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej.