Przetarg nieograniczony na modernizację piętra budynku administracyjno-socjalnego w Śremie ul. Parkowa 8

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o zamówieniu:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2.1. załącznik nr 1 do SIWZ – oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

2.2. załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału,

2.3. załącznik nr 3 do SIWZ – zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów,

2.4. dokument nr 1 do SIWZ – wzór umowy o roboty budowlane,

2.5. dokument nr 2 do SIWZ – przedmiar robót,

2.6. dokument nr 3 do SIWZ – STWiOR,

2.7. dokument nr 4 do SIWZ – karta gwarancyjna,

2.8. dokument nr 5 do SIWZ – formularz ofertowy,

2.9 dokument nr 6 do SIWZ – dokumentacja projektowa.