Zamówienie nr ZP/1/2018 na przebudowę i rozbudowę budynku pompowni wody w Śremie ul. Zamenhofa 2

Ogłoszenie o zamówieniu:

  1. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówienia
  2. ogłoszenie o zamówieniu
  3. specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3.1 załącznik nr 1 do SIWZ- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

3.2 załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

3.3 załącznik nr 3 do SIWZ – zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

3.4 załącznik nr 4 do SIWZ – dokumentacja projektowa

3.5 załącznik nr 5 – STWiOR

3.6 załącznik nr 6 – przedmiar robót

3.7 załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy o roboty budowlane

3.8 załącznik nr 8 do SIZW – formularz ofertowy

3.9 załącznik nr 9 do SIWZ – karta gwarancyjna

Awaria sieci wodociągowej w Ostrowie

W dniu 19 czerwca 2018 roku stwierdzono awarię sieci wodociągowej w Ostrowie. Prace przy jej usuwaniu potrwają od godziny 8:00.

Przerwą w dostawach wody będzie objęta miejscowości Ostrowo oraz Borgowo.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.