Oprócz bieżącej eksploatacji urządzeń i sieci gospodarki wodno-ściekowej, Śremskie Wodociągi sp. z o.o. prowadzi ciągłe działania inwestycyjne. Są to zarówno modernizacje istniejącej już infrastruktury, jak również budowa nowych obiektów i sieci wod-kan.

Podstawą realizacji zamierzeń inwestycyjnych jest Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla spółki „Śremskie Wodociągi sp. z o.o.” na lata 2023 – 2026. Dokument ten został przyjęty uchwałą Nr 517/XLVI/2023 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 22 czerwca 2023 roku.

Ustalając zadania rzeczowe kierowano się potrzebą:

  • utrzymania w pełnej sprawności obiektów i urządzeń, zapewniających dostawę wody oraz odbiór ścieków,
  • spłaty zaciągniętych pożyczek na rozbudowę i modernizację sieci i obiektów wod-kan,
  • opracowania dokumentacji projektowych oraz rozbudowy infrastruktury technicznej na terenie działalności spółki.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI

Modernizacje sieci i obiektów wod-kan mają na celu ulepszenie posiadanej przez spółkę infrastruktury i zwiększenie ich walorów użytkowych. W ten sposób dostosowuje się urządzenia spółki do zmieniających się potrzeb dostaw wody i odbiorów ścieków oraz poprawia się warunki korzystania z infrastruktury przez naszych Klientów. Zadania te dotyczą przede wszystkim modernizacji węzłów wodociągowych, które umożliwiają sektorowe wyłączenia sieci w sytuacjach awaryjnych, dzięki czemu ogranicza się uciążliwość związaną z awaryjnymi przerwami w dostawach wody. Dzięki poprawie stanu sieci wodociągowych, w przypadku wystąpienia awarii możliwe jest wyłączenie krótkich odcinków sieci, gdzie wystąpiło uszkodzenie, natomiast w pozostałym zakresie sieć wodociągowa może pracować bez zakłóceń.

Kolejną grupą zadań inwestycyjnych jest budowa nowej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.
W tym przypadku możemy wyróżnić trzy rodzaje inwestycji:

  • budowę infrastruktury racjonalizującej gospodarkę wodno-ściekową spółki,
  • budowę sieci wod-kan stanowiących uzbrojenie terenów przewidzianych pod zabudowę
  • kompleksowe kanalizowanie miejscowości w ramach programu sanitacji obszarów wiejskich.

Racjonalizacja gospodarki wodnej polega na budowie sieci wodociągowych łączących układy lokalnych stacji uzdatniania wody (Dąbrowa, Gaj, Orkowo, Nochowo, Piotrowo) z centralną stacją w Śremie, co zapewnia większą niezawodność dostaw wody na obszarach wiejskich. W zakresie sieci kanalizacyjnych dokonano wyłączenia z eksploatacji lokalnych oczyszczalni ścieków (Bodzyniewo, Kaleje, Binkowo) z zapewnieniem przerzutu ścieków do dużej i nowoczesnej oczyszczalni w Śremie.

Uzbrajanie nowych terenów ma na celu umożliwienie powstawania nowej zabudowy mieszkaniowej i budynków działalności gospodarczej. Inwestycje w tym zakresie są koordynowane z dokumentami planistycznymi gminy Śrem i zamierzeniami inwestorów.

Sanitacja obszarów wiejskich jest natomiast kontynuacją wieloletniego procesu kompleksowego kanalizowania miejscowości na terenach wiejskich gminy Śrem, prowadzonego przez Urząd Miejski w Śremie oraz Śremskie Wodociągi. Obecnie dostęp do sieci kanalizacyjnej posiada około 95,1% mieszkańców wsi.

Wielkość nakładów inwestycyjnych (bez spłat pożyczek i kredytów), ponoszonych przez Spółkę w ostatnich latach, prezentuje poniższy wykres:

 

Realizując zadania inwestycyjne Spółka aktywnie korzysta z preferencyjnych źródeł finansowania zewnętrznego. Są to przede wszystkim pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zaletą pożyczek jest możliwość uzyskania przez beneficjenta częściowego umorzenia spłaty, którego warunkiem jest terminowa realizacja zadania, osiągnięcie zakładanych efektów oraz spełnianie wymogów prawnych w zakresie ochrony środowiska. Dodatkowo Spółka dwukrotnie korzystała z bezzwrotnych środków finansowych Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Kwoty uzyskane w ostatnich latach przez Spółkę z preferencyjnych źródeł finansowania przedstawiono na wykresie poniżej.