Informacja o zmianie cen i stawek opłat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 grudnia 2017 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017.2180). Na jej mocy ceny i stawki opłat zatwierdzone w:

  • Śremie, Uchwałą nr 369/XL/2017 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 23 listopada 2017 roku,
  • Brodnicy, Uchwałą nr XXIX/189/2017 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 października 2017 roku,
  • Książu Wlkp., Uchwałą nr XXXVII/274/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 listopada 2017 roku,
  • Dolsku, Uchwałą nr XXXVIII/234/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 listopada 2017 roku

będą obowiązywały już od dnia 12 grudnia 2017 roku.


Ceny i stawki opłat obowiązujące od 12 grudnia 2017 roku

Awaria sieci wodociągowej w miejscowości Nochowo ul. Brzozowa

W dniu 15 grudnia 2017 roku stwierdzono awarię sieci wodociągowej w rejonie ulicy Brzozowej w Nochowie,
Prace przy jej usuwaniu mogą potrwać do godziny 13:00.

Przerwą w dostawach wody będzie objęta między innymi część ulicy Brzozowej oraz Adamowo

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nr ewid. 39/7 położonej w Śremie ul. Franciszkańska

Śremskie Wodociągi sp. z o.o.

ogłasza

nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości nr ewid. 39/7 położonej w Śremie ul. Franciszkańska

Numer geodezyjny Powierzchnia działki Cena wywoławcza (netto) Wadium Minimalne postąpienie
39/7 1.138 m2 125.000,00 zł 5.000,00 zł 1.000,00 zł

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. 

Koszty zawarcia umowy ponosi nabywca.

 

Warunkiem sprzedaży prawa użytkowania wieczystego jest rezygnacja Gminy Śrem
z przysługującego jej prawa pierwokupu. Śremskie Wodociągi sp. z o.o. (dalej Spółka) zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu zapisana jest w księdze wieczystej numer PO1M/00022565/9, której działy III i IV nie wykazują obciążeń.

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętego uchwałą Nr 417/XXXVII/01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 września 2001 roku.

Nieruchomość wyposażona jest w przyłącze wodociągowe oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 grudnia 2017 roku o godz. 1200 w siedzibie Spółki, ul. Parkowa 8, sala konferencyjna.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na rachunek bankowy Spółki, najpóźniej do dnia 29 grudnia 2017 roku godz. 1000. Numer rachunku 36 1090 1405 0000 0000 4001 1599.

Wadium zwraca się w terminie 3 dni od dnia odwołanie lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. W tym przypadku warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości jest dokonanie wpłaty pozostałej części kwoty ustalonej w wyniku przetargu na rzecz Spółki. W przypadku uchylenia się przez wygrywającego postępowanie przetargowej od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółki.

Ze szczegółowym położeniem nieruchomości objętej sprzedażą można zapoznać się w terenie,
w terminie uzgodnionym ze Spółką.

Szczegółowych informacji na temat trybu, zasad i warunków przetargu, jak również na temat uzbrojenia terenu oraz możliwości inwestycyjnych na nieruchomości objętej sprzedażą uzyskać można w siedzibie Spółki, jak również pod nr tel. 612830459 wew. 172 lub drogą elektroniczną pod adresem: inwestycje@sremskiewodociagi.pl

lokalizacja