KLAUZULA INFORMACYJNA

 

INFORMACJA DLA OSÓB W ZWIĄZKU Z FUNKCJONOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO W OBIEKTACH ADMINISTRATORA DANYCH

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Danych, dalej Administrator, Państwa danych osobowych przetwarzanych na podstawie monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku, jest Spółka Śremskie Wodociągi z o.o. z siedzibą w Śremie (63-100), ul. Parkowa 8 NIP: 7850002101, REGON: 630957150.
 2. Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest Inspektor Ochrony Danych Pani Marta Krajewska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@sremskiewodociagi.pl lub pisząc na adres wskazany w punkcie 1 powyżej.
 3. Monitoring wizyjny prowadzony jest w poszczególnych obiektach przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym (w tym bezpieczeństwa pracowników) oraz ochrony mienia.
 4. Miejsca monitorowane zostały oznaczone a monitoring wizyjny obejmuje następujące obiekty:
  1. siedziba Spółki przy ul. Parkowej 8, 63 – 100 Śrem,
  2. oczyszczalna ścieków przy ul. Zachodniej 78, 63 – 100 Śrem,
  3. pompownia wody przy ul. Zamenhofa 2, 63 – 100 Śrem,
  4. pompownia wody przy ul. Franciszkańskiej, 63 – 100 Śrem.
 5. W sprawie monitoringu wizyjnego można skontaktować się:
  1. listownie pod adresem: Śremskie Wodociągi sp. z o.o., ul. Parkowa 8, 63-100 Śrem,
  2. drogą e-mail, pod adresem: poczta@sremskiewodociagi.pl ,
  3. telefonicznie: (+48 ) 61 28 30 475.
 6. Śremskie Wodociągi sp. z o.o. dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi mogą zagrażać bezpieczeństwu, niszczeniu i kradzieży mienia:
  1. na wniosek osób trzecich,
  2. na wniosek organów prowadzących postępowania.
 7. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Administratora. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia, które działają na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z monitoringu jest art. 6 ust. 1, lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), oraz art. 111 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm).
 9. Zakres danych przetwarzanych przez Administratora na podstawie monitoringu wizyjnego:
  1. sylwetka/postać
  2. numery rejestracyjne samochodów.
 10. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 14 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisu prawa.
 11. Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do nagrań z monitoringu tylko w uzasadnionych przypadkach.
 12. Pani /Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 13. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 14. Przetwarzane danych za pomocą monitoringu wizyjnego nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Informujemy ponadto, że:

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.