ZAKRES BADAŃ

W Śremskich Wodociągach funkcjonują dwa laboratoria:

 1. Laboratorium badania wody – zlokalizowane w budynku siedziby Spółki przy ul. Parkowej 8 w Śremie
 2. Laboratorium badania ścieków – zlokalizowane  w  budynku  administracyjnym  Oczyszczalni Ścieków  przy ul. Zachodniej 78 w Śremie.

Laboratoria wykonują badania analizy wody oraz analizy ścieków i osadów ściekowych. Badania wykonywane są dla potrzeb wewnętrznych (klient wewnętrzny) oraz potrzeb zewnętrznych (klient zewnętrzny).

Badania laboratoryjne służą do monitorowania i oceny:

 • jakości wód ujmowanych do uzdatniania,
 • procesów uzdatniania w stacjach uzdatniania wody,
 • jakości wody w miejskiej sieci wodociągowej,
 • jakości ścieków surowych,
 • jakości osadów ściekowych,
 • jakości ścieków oczyszczonych.

Laboratorium badania wody pobiera oraz przyjmuje próbki do badań z:

 • wód podziemnych surowych (przed uzdatnieniem),
 • wód przeznaczonych do spożycia (po uzdatnieniu chemicznym i biologicznym),
 • wód ze studni prywatnych.

Laboratorium badania wody oznacza podstawowe parametry fizykochemiczne i bakteriologiczne jakości wody:

 • azot amonowy;
 • azotany (V),
 • azotyny (III),
 • barwa,
 • żelazo,
 • mangan,
 • mętność,
 • odczyn pH,
 • przewodność.
 • twardość ogólna
 • chlorki
 • utlenialność
 • wapń
 • magnez

oraz bakteriologię

 • grupa coli
 • Escherichia coli

Powyższe parametry fizykochemiczne jakości wody przeznaczonej do spożycia, czyli wody uzdatnionej, badane są systematycznie w Laboratorium Spółki. Raz w tygodniu wykonywane są analizy wody uzdatnionej na SUW w Śremie. Przynajmniej raz w miesiącu badana jest woda uzdatniona na SUW w Nochowie, Gaju, Dąbrowie, Orkowie i Piotrowie.

Przykładowe sprawozdania z badań wody, wykonanych w laboratorium Spółki oraz zleconych do AQUANET LABORATORIUM Sp. z o.o.

SUW Śrem Monitoring grupy B

 

Z zewnątrz kontrolę nad jakością wody ze Śremskich Wodociągów sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie. Wykonuje on niezależne badania jakości wody w 45 punktach na terenie sieci wodociągowej oraz stacjach uzdatniania wody. Częstotliwość wykonywania badań oraz ich zakres reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017.2294). Badania jakości wody, zwane monitoringiem, dzielą się na:

 1. Monitoring parametrów grupy A
 2. Monitoring parametrów grupy B

Analizy wchodzące w skład monitoringu zlecane są Laboratorium AQUANET w Poznaniu. Zgodnie z Protokołem Uzgodnień zawartym pomiędzy Spółką a Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Śremie wskazano i zatwierdzono punkty poboru próbek wody do spożycia. Według ustaleń w 2020 roku przeprowadzonych zostanie w sumie 38 monitoringów kontrolnych oraz 7 monitoringów przeglądowych na wszystkich stacjach uzdatniania wody i wyznaczonych punktach sieci wodociągowej. Tak kompleksowa kontrola nad jakością produktu sprawia, że jest on całkowicie bezpieczny do spożycia, także w stanie surowym.

W laboratorium Ścieków wykonywane są analizy:

 • ścieków;
 • osadów ściekowych.

Głównym zadaniem Laboratorium Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Śremie jest wykonywanie badań fizykochemicznych ścieków i osadów ściekowych, przeprowadzanych raz w tygodniu, w celu kontroli parametrów technologicznych. Ponadto wysyłane są 24 próby rocznie do akredytowanego laboratorium AQUANET.

 

INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK WODY

I. Analiza chemiczna:

Do pobierania próbki wody należy wybrać zawór metalowy wewnątrz budynku. Niezbędny jest demontaż wszelkich urządzeń przeciwrozbryzgowych (sitka, zwężki, uszczelki, plastiki, węże itp.). Przed pobraniem próbki konieczne jest otwarcie zaworu w celu odpływu wody zalegającej w rurach (czas odpływu wody 3 – 15 minut). Następnie napełnić pojemnik do badań chemicznych wody pobrany z laboratorium (o pojemności co najmniej 1 litr) lub czystą butelkę po wodzie mineralnej. Pojemnik / butelkę należy napełnić tak, aby nastąpił przelew wody i dokładnie zamknąć.

II. Analiza bakteriologiczna

Po napełnieniu pojemnika do badań chemicznych, należy zamknąć dopływ wody. Kurek metalowy (wylew z pompy) należy dokładnie umyć i w miarę możliwości opalić np. tamponem zamoczonym w denaturacie lub zapalniczką gazową. Ponownie należy otworzyć zawór wody tak, aby płynęła ona małym strumieniem. Do pobierania próbki wody na badania bakteriologiczne używa się sterylnej butelki pobranej z laboratorium. Butelkę tę napełnia się wodą, tak aby u góry została przestrzeń z powietrzem. Powinno się szczególnie uważać, aby nie dotykać i nie zanieczyścić szyjki oraz korka (nakrętki) butelki sterylnej.

Uwagi:

 1. Należy zachować kolejność pobierania próbek wody: najpierw do pojemnika do badań chemicznych, a następnie do butelki sterylnej (analiza bakteriologiczna).
 2. Naczynia z wodą opisać (imię, nazwisko, adres).
 3. Po pobraniu należy w możliwie najkrótszym czasie (nieprzekraczającym 4 godzin) dostarczyć próbkę do laboratorium, w przeciwnym razie próbkę należy umieścić w lodówce.
 4. Pobrane próbki wody przyjmowane są do badań w Laboratorium badania wody do godziny 12:00.