Śremskie Wodociągi sp. z o.o. zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sremskiewodociagi.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-05-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-05-04

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Studio Kreacja Przemysław Bazanowski.

 

Treści niedostępne

 • treści i artykuły opublikowane przed 05.05.2023 mogą nie być w pełni dostępne i zgodne z WCAG 2.1.
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część dokumentów PDF, DOC, DOCX, ODT nie jest dostępnych cyfrowo, brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

 

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 

Zgodność z WCAG 2.1

Strona internetowa jest częściowo przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Została stworzona zgodnie ze standardami WCAG 2.1. (AA). Dostęp do treści jest ułatwiony poprzez korzystanie ze skrótów klawiaturowych. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.

 

Serwis zawiera:

 • wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące i niesłyszące,
 • opcję zmiany wielkości fontu (czcionki),
 • opcję zmiany kontrastu kolorów,
 • opcję zatrzymywania animacji slidera (banerów),
 • prawidłowo wdrożone tytuły stron widoczne dla użytkownika i wyszukiwarek,
 • nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
 • linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
 • fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone, każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnych elementach strony a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna,
 • wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,
 • częściowo wypełniony tzw. atrybut alt, dla elementów graficznych i zdjęć (są to opisy odczytywane przez czytniki ekranów czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące),
 • oprawę graficzną serwisu opartą na stylach CSS.

 

Dostępność architektoniczna budynku

Siedziba Śremskich Wodociągów sp. z o.o. mieści się  przy ul. Parkowej 8 w Śremie

 • na ogólnodostępnym parkingu nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku prowadzą dwa wejścia. Przed głównym wejściem znajdują się schody bez podjazdu, natomiast do wejścia bocznego nie ma schodów i jest możliwość wejścia wprost z poziomu terenu,
 • w budynku nie ma windy,
 • toaleta dla interesantów znajduje się na parterze. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
 • bezpośrednio przy wejściu głównym na parterze mieści się kasa oraz biuro obsługi klienta,
 • w przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwego biura Spółki istnieje możliwość wyjścia pracownika merytorycznego i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób,
 • zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in.  do obiektów użyteczności publicznej.

Siedziba Oczyszczalni Ścieków mieści się przy ul. Zachodniej 78 w Śremie

 • brak dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-05-05.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-05-05.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:
Śremskie Wodociągi sp. z o.o.
ul. Parkowa 8
63 – 100 Śrem

tel. 61 28 30 475 / 61 28 30 459
e-mail: poczta@sremskiewodociagi.pl

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.