Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nr ewid. 39/9 położonej w Śremie ul. Zielińskiego

Śremskie Wodociągi sp. z o.o.

ogłasza

nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości nr ewid. 39/9 położonej w Śremie ul. Zielińskiego

Numer geodezyjny Powierzchnia działki Cena wywoławcza (netto) Wadium Minimalne postąpienie
39/9 1.200 m2 95.000,00 zł 5.000,00 zł 1.000,00 zł

 

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Koszty zawarcia umowy ponosi nabywca.

 

Warunkiem sprzedaży prawa użytkowania wieczystego jest rezygnacja Gminy Śrem
z przysługującego jej prawa pierwokupu. Śremskie Wodociągi sp. z o.o. (dalej Spółka) zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu zapisana jest w księdze wieczystej numer PO1M/00022565/9, której działy III i IV nie wykazują obciążeń.

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętego uchwałą Nr 417/XXXVII/01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 września 2001 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2016 roku o godz. 1200 w siedzibie Spółki,
ul. Parkowa 8, sala nr 5.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na rachunek bankowy Spółki, najpóźniej do dnia 28 października 2016 roku godz. 1000. Numer rachunku 36 1090 1405 0000 0000 4001 1599.

Wadium zwraca się w terminie 3 dni od dnia odwołanie lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. W tym przypadku warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości jest dokonanie wpłaty pozostałej części kwoty ustalonej w wyniku przetargu na rzecz Spółki. W przypadku uchylenia się przez wygrywającego postępowanie przetargowej od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółki.

Ze szczegółowym położeniem nieruchomości objętej sprzedażą można zapoznać się w terenie,
w terminie uzgodnionym ze Spółką.

Szczegółowych informacji na temat trybu, zasad i warunków przetargu, jak również na temat uzbrojenia terenu oraz możliwości inwestycyjnych na nieruchomości objętej sprzedażą uzyskać można w siedzibie Spółki, jak również pod nr tel. 612830459 wew. 141 lub drogą elektroniczną pod adresem: inwestycje@sremskiewodociagi.pl

lokalizacja