UWAGA:

– Niestety przeglądarki internetowe błędnie interpretują treść wniosków i nie pozwalają wypełnić ich we właściwy sposób.

  Wnioski i formularze PDF należy pobrać na dysk komputera i otworzyć wyłącznie za pomocą darmowej i aktualnej aplikacji Adobe Reader.

 

– W przypadku gdy w Spółce po dniu 25 maja 2018 roku (data wprowadzenia RODO), składają Państwo po raz pierwszy dowolny wniosek, prosimy o jednorazowe dołączenie do niego oświadczenia na druku „RODO Oświadczenie odbiorcy usług”.

 

RODO


RODO Oświadczenie odbiorcy usług

WZÓR RODO Oświadczenie klienta

 

PEŁNOMOCNICTWA


Pełnomocnictwo dla klienta

Upoważnienie dla pełnomocnika klienta

 

PRZYŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ/KANALIZACJI SANITARNEJ/KANALIZACJI DESZCZOWEJ


RODO Oświadczenie odbiorcy usług

Wniosek o wydanie informacji o dokonanym podłączeniu nieruchomości do sieci wodociągowej / sieci kanalizacji sanitarnej

Wniosek o wydanie opinii o możliwości podłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej

Wniosek o wydanie/aktualizację warunków przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej

Zlecenie na wykonanie przyłącza  lub Zgłoszenie zamiaru realizacji przyłączenia do sieci wodociągowej / sieci kanalizacji sanitarnej

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie dla nowego punktu/innego odbiorcy

Oświadczenie inwestora dotyczące tytułu prawnego

 

BADANIE WODY


RODO Oświadczenie odbiorcy usług

Zlecenie na wykonanie badań laboratoryjnych wody

 

UMOWA NA ODBIÓR NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH Z OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWEJ


RODO Oświadczenie odbiorcy usług

Wniosek o zawarcie umowy na odbiór nieczystości płynnych z oczyszczalni przydomowej do zlewni ścieków

Wniosek o rozwiązanie umowy o odbiór nieczystości płynnych z oczyszczalni przydomowej

 

ROZWIĄZANIE UMOWY


RODO Oświadczenie odbiorcy usług

Wypowiedzenia umowy przez Odbiorcę usług

Protokół przekazania/przejęcia nieruchomości/lokalu

WZÓR protokołu przekazania/przejęcia nieruchomości/lokalu

 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA DOSTAWĘ WODY I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW


RODO Oświadczenie odbiorcy usług

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie dla nowego punktu/innego odbiorcy

Oświadczenie inwestora dotyczące tytułu prawnego

 

E-FAKTURA


RODO Oświadczenie odbiorcy usług

Wniosek e-faktura

 

AKTUALIZACJA POSIADANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ DANYCH ODBIORCÓW USŁUG


Wniosek o aktualizację posiadanych przez Spółkę danych Odbiorcy usług

 

WODOMIERZ DODATKOWY / OGRODOWY


RODO Oświadczenie odbiorcy usług

Wniosek o wydanie/aktualizację warunków technicznych dla montażu dodatkowego wodomierza i dokonanie jego odbioru

 

INNE


Wniosek o wydanie warunków technicznych dla opomiarowania własnego ujęcia wody (hydroforu)

Wniosek o wydanie warunków technicznych przebudowy istniejącego przyłącza

Zlecenie na wykonanie kosztorysu

Zlecenie montażu i odbioru wodomierza dodatkowego / plombowania wodomierza głównego

Wniosek o uzgodnienie projektu technicznego

Wniosek o uzgodnienie planu sytuacyjnego

Zlecenie na wymianę uszkodzonego wodomierza

Zlecenie na montaż studni wodomierzowej

Zgłoszenie rozpoczęcia użytkowania kanalizacji sanitarnej