UWAGA:

– Niestety przeglądarki internetowe błędnie interpretują treść wniosków i nie pozwalają wypełnić ich we właściwy sposób.

  Wnioski i formularze PDF należy pobrać na dysk komputera i otworzyć wyłącznie za pomocą darmowej i aktualnej aplikacji Adobe Reader.

 

– W przypadku gdy w Spółce po dniu 25 maja 2018 roku (data wprowadzenia RODO), składają Państwo po raz pierwszy dowolny wniosek, prosimy o jednorazowe dołączenie do niego oświadczenia na druku „RODO Oświadczenie klienta”.

 

RODO


RODO Oświadczenie klienta

WZÓR RODO Oświadczenie klienta

 

PEŁNOMOCNICTWA


Pełnomocnictwo dla klienta

Upoważnienie dla pełnomocnika klienta

 

PRZYŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ/KANALIZACJI SANITARNEJ/KANALIZACJI DESZCZOWEJ


RODO Oświadczenie klienta

Wniosek o wydanie opinii o możliwości podłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej

Zlecenie na wykonanie przyłącza   lub  Zgłoszenie zamiaru realizacji przyłączenia do sieci wodociągowej / sieci kanalizacji sanitarnej

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie dla nowego punktu/innego odbiorcy

Oświadczenie inwestora dotyczące tytułu prawnego

Wniosek o wydanie informacji o dokonanym podłączeniu do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej

 

BADANIE WODY


RODO Oświadczenie klienta

Zlecenie na wykonanie badań laboratoryjnych wody

 

UMOWA NA ODBIÓR NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH Z OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWEJ


RODO Oświadczenie klienta

Wniosek o zawarcie umowy na odbiór nieczystości płynnych z oczyszczalni przydomowej do zlewni ścieków

Wniosek o rozwiązanie umowy o odbiór nieczystości płynnych z oczyszczalni przydomowej

 

ROZWIĄZANIE UMOWY


RODO Oświadczenie klienta

Wypowiedzenia umowy przez Odbiorcę usług

Protokół przekazania/przejęcia nieruchomości/lokalu

WZÓR protokołu przekazania/przejęcia nieruchomości/lokalu

 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA DOSTAWĘ WODY I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW


RODO Oświadczenie klienta

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie dla nowego punktu/innego odbiorcy

Oświadczenie inwestora dotyczące tytułu prawnego

 

E-FAKTURA


RODO Oświadczenie klienta

Wniosek e-faktura

 

ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH NA UMOWIE O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW


RODO Oświadczenie klienta

Wniosek o zmianę danych teleadresowych Odbiorcy

Oświadczenie inwestora dotyczące tytułu prawnego

 

WODOMIERZ DODATKOWY / OGRODOWY


RODO Oświadczenie klienta

Wniosek o wydanie/aktualizację warunków technicznych dla montażu dodatkowego wodomierza i dokonanie jego odbioru

 

INNE


Wniosek o wydanie warunków technicznych dla opomiarowania własnego ujęcia wody (hydroforu)

Wniosek o wydanie warunków technicznych przebudowy istniejącego przyłącza

Zlecenie na wykonanie kosztorysu

Zlecenie montażu/ plombowania wodomierza dodatkowego lub hydroforu

Wniosek o uzgodnienie projektu technicznego

Wniosek o uzgodnienie planu sytuacyjnego

Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej

Zlecenie na wymianę uszkodzonego wodomierza

Zlecenie na montaż studni wodomierzowej

Zgłoszenie rozpoczęcia użytkowania kanalizacji sanitarnej