Informacja o dłuższym czasie trwania prac remontowych

W miesiącu maju informowaliśmy, że w okresie od 15 czerwca  do 15 sierpnia 2016 roku w budynku administracyjnym Spółki przy ul. Parkowej 8 prowadzone będą prace remontowe, które spowodują utrudnienia w procesie obsługi klientów. Remont w biurze obsługi rozpoczęto z opóźnieniem i później również zostanie zakończony. Dziś wiadomo, że prace te potrwają co najmniej do dnia 30 września b.r.

Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

Awaria sieci wodociągowej w miejscowości Ostrowo

W dniu 30 sierpnia 2016 roku stwierdzono awarię sieci wodociągowej w miejscowości Ostrowo. Prace przy jej usuwaniu mogą potrwać do godzin popołudniowych. Przerwą w dostawach wody będzie objęta cała miejscowość Ostrowo.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy

Informacja w sprawie przerw w dostawach wody

W związku z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej w miejscowości Kaleje w dniu 30 sierpnia 2016 roku, planowana jest przerwa w dostawach wody od godziny 1045 do godziny 1300

Za powstałe utrudnienia przepraszamy

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  nr ZP/09/2016 na budowę strefowej pompowni wody w Śremie – część konstrukcyjna

Zgodnie z § 62 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień obowiązującego w spółce Śremskie Wodociągi sp. z o.o., Śremskie Wodociągi sp. z o.o. zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/09/2016 z dnia 27 lipca 2016 roku na budowę strefowej pompowni wody w Śremie – część konstrukcyjna.
Powodem unieważnienia postępowania jest spełnienie przyczyny, o której mowa w § 61 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu udzielania zamówień obowiązującego w spółce Śremskie Wodociągi sp. z o.o., tj. niezłożenie żadnej oferty w terminie przewidzianym w ogłoszeniu z dnia 27 lipca 2016 roku.

Awaria przyłącza wodociągowego w rejonie ul. Mickiewicza

W dniu 23 sierpnia 2016 roku stwierdzono awarię przyłącza wodociągowego na ulicy Mickiewicza. Prace przy jej usuwaniu potrwają  od godziny 800 do godziny 1000. Przerwą w dostawach wody będzie objęta ulica Mickiewicza od numeru 40 do numeru 50.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy

Zawiadomienie o wyborze oferty w ramach postępowania ZP/10/2016 na rozbudowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Grodzewie

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Śremskie Wodociągi sp. z o.o. zawiadamia, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/10/2016 z dnia 27 lipca 2016 roku na rozbudowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Grodzewie, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Zakład Instalatorstwa Sanitarnego „WOD-KAN” z siedzibą w Koninie (62-050) ul. Szarych Szeregów 15. Oferta złożona przez ww. oferenta uzyskała najkorzystniejszą ocenę według kryterium określonego w punkcie 15.1 SIWZ z dnia 27 lipca 2016 roku.

Awaria sieci wodociągowej w rejonie ul. Krótkiej

W dniu 18 sierpnia 2016 roku stwierdzono awarię sieci wodociągowej na ulicy Krótkiej. Prace przy jej usuwaniu mogą potrwać do godzin popołudniowych. Przerwą w dostawach wody będzie objęta ulica Krótka, część ulicy Kosynierów (od numeru 1 do 27) i część ulicy Wiosny Ludów (od numeru 4 do końca).

Za powstałe utrudnienia przepraszamy

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/8/2016 na rozbudowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowie

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Śremskie Wodociągi sp. z o.o. zawiadamia, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/8/2016 z dnia 22 lipca 2016 roku na rozbudowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowie, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez COMPLEX INSTAL Marcin Grygier z siedzibą w Śremie (63-100) ul. Piłsudskiego 5/2. Oferta złożona przez ww. oferenta uzyskała najkorzystniejszą ocenę według kryterium określonego w punkcie 15.1 SIWZ z dnia 22 lipca 2016 roku.

Informacja w sprawie przerw w dostawach wody

W związku z planowaną wymianą nawierzchni na ul. Ogrodowej w Śremie, spółka Śremskie Wodociągi dokonuje wymiany przyłączy i węzłów, co wiąże się z przerwami w dostawach wody na ul. Polnej i Ogrodowej.

Planowane przerwy w dostawach wody w dniu 11 sierpnia 2016 roku następować będą w godzinach 10:00 – 15:00.