Przetarg nieograniczony na modernizację piętra budynku administracyjno-socjalnego w Śremie ul. Parkowa 8

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o zamówieniu:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2.1. załącznik nr 1 do SIWZ – oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

2.2. załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału,

2.3. załącznik nr 3 do SIWZ – zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów,

2.4. dokument nr 1 do SIWZ – wzór umowy o roboty budowlane,

2.5. dokument nr 2 do SIWZ – przedmiar robót,

2.6. dokument nr 3 do SIWZ – STWiOR,

2.7. dokument nr 4 do SIWZ – karta gwarancyjna,

2.8. dokument nr 5 do SIWZ – formularz ofertowy,

2.9 dokument nr 6 do SIWZ – dokumentacja projektowa.

Awaria sieci wodociągowej w Brodnicy

W dniu 21 marca 2017 roku stwierdzono awarię sieci wodociągowej w Brodnicy. Prace przy jej usuwaniu mogą potrwać do późnych godzin popołudniowych.

Przerwą w dostawach wody będą objęte miejscowości: Sulejewo, Sulejewo Folwark, część Brodnicy oraz Żabna.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy

Awaria sieci wodociągowej w Pyszącej rejon ulicy Sadowej

W dniu 19 marca 2017 roku stwierdzono awarię sieci wodociągowej w rejonie ul. Sadowej w Pyszącej.
Prace przy jej usuwaniu mogą potrwać do późnych godzin popołudniowych.

Przerwą w dostawach wody będzie objęty ulica Sadowa oraz część ulicy Długiej.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.