UWAGA:

W przypadku gdy w Spółce po dniu 25 maja 2018 roku (data wprowadzenia RODO), składają Państwo po raz pierwszy dowolny wniosek, prosimy o jednorazowe dołączenie do niego oświadczenia na druku „RODO Oświadczenie klienta”.

 

Jak przyłączyć się do sieci?

Jak odczytywać wskazania wodomierza?

Jak zamontować wodomierz ogrodowy?

Standardy materiałowe


Jak przyłączyć się do sieci?

 1. Ubiegający się o przyłączenie składa w Spółce pisemny wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci
  (Wniosek o wydanie/aktualizację warunków przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej). Do wniosku należy dołączyć plan zabudowy nieruchomości lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłącza/y względem istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz innych elementów uzbrojenia terenu. Zaleca się sporządzenie takiego planu na kopii aktualnej mapy zasadniczej.
 2. W przypadku stwierdzenia, że wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci nie jest kompletny, Spółka wysyła do ubiegającego się o przyłączenie pismo, w którym wskazuje termin i zakres uzupełnienia wniosku. Informacja o potrzebie uzupełnienia wniosku może zostać przekazana ubiegającemu się o przyłączenie drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną. W takim przypadku sporządzana jest notatka służbowa.
 3. Spółka wydaje warunki przyłączenia bądź odmawia ich wydania, w terminie:
  a) 21 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
  b) 45 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci w pozostałych przypadkach.
  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Spółka, po uprzednim zawiadomieniu ubiegającego się o przyłączenie do sieci, może przedłużyć terminy rozpoznania wniosku, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni podając uzasadnienie przyczyn tego przedłużenia.
 4. Ubiegający się o przyłączenie do sieci, po uzyskaniu warunków przyłączenia, a przed rozpoczęciem budowy, sporządza plan sytuacyjny przyłączy na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Obowiązek ten wynika z art. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tj. Dz.U.2021.2351 ze zm.). Istnieje możliwość zweryfikowania zgodności sporządzonego planu sytuacyjnego z wydanymi warunkami przyłączenia. W tym celu należy złożyć wniosek o jego uzgodnienie
  (Wniosek o uzgodnienie planu sytuacyjnego). Wykonanie przyłączy niezgodnie z warunkami przyłączenia skutkować może odmową ich odbioru technicznego. Zalecenie uzgodnienia planu nie dotyczy przypadków, gdy przebieg przyłączy przedstawiony został na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej, załączonej do wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci (punkt 1).
 5. W przypadku gdy Spółka stwierdzi niezgodność planu sytuacyjnego z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci informuje o tym ubiegającego się o przyłączenie celem usunięcia niezgodności
 6. W przypadku zgodności planu sytuacyjnego z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci, ubiegający się o przyłączenie może przystąpić do realizacji podłączenia, zgłaszając przyłącza do odbioru częściowego co najmniej 14 dni przed planowaną datą odbioru (Zgłoszenie zamiaru realizacji przyłączenia do sieci wodociągowej / sieci kanalizacji sanitarnej). Odbiór odbywa się wyłącznie w stanie odkrytym. Włączenia do sieci wodociągowej wykonują wyłączenie pracownicy Spółki w terminie podanym w zgłoszeniu zamiaru realizacji przyłączenia. Włączenie dokonywane jest na koszt Spółki. Wybudowane przyłącza pozostają własnością osoby ubiegającej się o przyłączenie (utrzymanie, konserwacja i wymiana w przypadku awarii wyłącznie na koszt odbiorcy usług).
 7. Z chwilą  dokonania odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej przez pracowników Spółki, zgodnie z § 27 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U.2023.537 ze zm.):
  • ust. 4 i 5: „ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych…(-) a w przypadku ich braku ilość tę ustala się (…) jako równą ilości wody pobranej (…),
  • ust. 6: „w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług”.
 1. W terminie 7 dni kalendarzowych od daty odbioru technicznego, o którym mowa w pkt. 6, Odbiorca usług zobowiązany jest wystąpić do Spółki z wnioskiem o zawarcie umowy „o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków”, a następnie zawrzeć ją, najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych od powzięcia przez Odbiorcę usług informacji o możliwości jej podpisania.
 2. Na wniosek osoby (podmiotu), której nieruchomość podłączono do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, po zawarciu przez nią (niego) umowy o zaopatrzenie i odprowadzanie ścieków Spółka wydaje informację o dokonanym podłączeniu do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

Jak odczytywać wskazania wodomierza?

Ilość pełnych metrów sześciennych zużytej wody wskazują pola w kolorze czarnym. Cyfry na tle czerwonym oznaczają natomiast wartości dziesiętne, setne i tysięczne. Dokonując odczytu podajemy tylko cyfry z czarnych pól.

Przykłady wskazań wodomierzy:


wodomierz

Odczyt wodomierza – 158 m3

 


wodmomierz 002

WAŻNE! Wskazania wodomierza przekazane przez Odbiorcę Usług jest podstawą do rozliczenia zużycia wody i/lub odprowadzania ścieków w danym okresie rozliczeniowym.


ZASADY MONTAŻU wodomierzA ogrodowEGO

Informacja w sprawie zasad użytkowania systemów odczytu wodomierzy dodatkowych i wymagania techniczne dotyczące ich konfiguracji

Wodomierze „ogrodowe”, służące ustalaniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, za którą  Spółka nie obciąża klientów kosztem odbioru ścieków, zgodnie art. 8 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku Prawo o miarach (j.t. Dz.U.2021.2068 ze zm.) i załącznikiem nr 6 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2019.759 ze zm.), podlegają obowiązkowi legalizacji, której okres ważności wynosi 5 lat licząc od roku następującego po roku ich zalegalizowania.

Z kolei art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz.U.2023.537 ze zm.) ustala, że „w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość wody bezpowrotnie zużytej uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia ustalona jest na podstawie wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług”. A zatem:

Ilość wody bezpowrotnie zużytej, aby mogła być uwzględniana w rozliczeniach, musi być opomiarowana, a ten układ pomiarowy musi posiadać ważne cechy legalizacji. Ponadto, jego zainstalowanie odbywa się staraniem i kosztem Odbiorcy. 

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami i pytaniami Odbiorców dotyczącymi procedury postępowania pozwalającej uzyskać dla wodomierza ogrodowego status uprawniający do jego rozliczania, wyjaśniamy co następuje:

 1. Odbiorca, który:
  1. wnioskuje po raz pierwszy o wodomierz ogrodowy, składa bezpośrednio w siedzibie Spółki, lub drogą pocztową, wniosek o wydanie warunków technicznych dla montażu wodomierza dodatkowego i dokonanie jego odbioru (Wniosek o wydanie/aktualizację warunków technicznych dla montażu dodatkowego wodomierza i dokonanie jego odbioru),
  2. posiadał wodomierz ogrodowy, który z uwagi na ponad pięcioletni okres jego użytkowania utracił cechy legalizacji, składa w Spółce wniosek o aktualizację warunków technicznych dla montażu wodomierza dodatkowego i dokonanie jego odbioru (Wniosek o wydanie/aktualizację warunków technicznych dla montażu dodatkowego wodomierza i dokonanie jego odbioru), który będzie wyłącznie uzupełnieniem i aktualizacją wcześniej wydanych Odbiorcy warunków technicznych (dokument przywoła ich datę i sygnaturę), na podstawie których dokonał on pierwszego zainstalowania wodomierza ogrodowego, i na podstawie których Spółka dokonała jego odbioru. To uzupełnienie będzie dotyczyło wyłącznie dookreślenia wymogów w zakresie instalacji wewnętrznej za wodomierzem ogrodowym: konstrukcja uniemożliwiająca jej rozłączność, tak aby wykluczyć możliwość dodatkowego poboru wody na odcinku instalacji pomiędzy wodomierzem ogrodowym a pierwszym zaworem czerpalnym, który musi być zlokalizowany poza budynkiem, a aktualizacja obejmie: informację o stosowanych w Spółce dwóch sposobach dokonywania odczytów wskazań takiego wodomierza i o możliwości wyboru przez Odbiorcę jednego z nich. Będą to:
    • odczyt zdalny (radiowy) nie wymagający kłopotliwych i często krępujących dla Odbiorców wizyt naszego inkasenta w ich domach a także pozwalający na automatyzację procesów fakturowania i tym samym eliminujący koszty tych operacji. Wymaga on jednak zakupu przez Odbiorcę modułu radiowego a także wyłącznie modelu współpracującego z nim wodomierza, i tak: 
      • wodomierz winien być przystosowany do współpracy z nakładką/moduł do zdalnego, radiowego odczytu typu IZAR RC 868i R4 PL firmy Sappel,
      • układ pomiarowy musi być wyposażony w nakładkę/moduł do zdalnego, radiowego odczytu typu IZAR RC 868i R4 PL firmy Sappel.
                                Ceny brutto zakupu tych urządzeń w Spółce wynoszą /zł/: wodomierz 137,76 lub 163,59 (zależnie
                                od wielkości wodomierza), moduł radiowy 318,57 (ceny obowiązujące na dzień 10.01.2024 r.).

 

    • odczyt tradycyjny, dokonywany przez inkasenta, pozwalający na zakup dowolnego modelu wodomierza (wodomierz niskiej klasy charakteryzuje się większym błędem pomiaru i zawsze, co w przypadku wodomierza ogrodowego jest niekorzystne dla odbiorcy, mierzy mniejszy przepływ cieczy) bez konieczności wyposażania go w moduł radiowy, co w zakupie jest tańszym rozwiązaniem, jednak nie eliminuje utrudnień wynikających z konieczności dokonywania jego odczytów, o których wspomniano powyżej. Ponadto dla tego rozwiązania, zgodnie ze stanowiskiem UOKiK, w opłacie abonamentowej uwzględniona zostanie opłata za odczyt wodomierza dodatkowego w wysokości wynikającej z kalkulacji kosztów tej operacji.
  1. dokonał wymiany wodomierza ogrodowego przed upływem okresu jego legalizacji na nowy posiadający ważne cechy legalizacji i zgłosił Spółce gotowość jego plombowania, nie ma obowiązku składania wniosku a aktualizację warunków technicznych dla montażu wodomierza dodatkowego i jego odbioru, a jedynie zgłasza wymieniony wodomierz ogrodowy do odbioru i zaplombowania (punkt 7).
 1. Dokonując wyboru sposobu dokonywania odczytu swojego wodomierza ogrodowego (zdalny czy tradycyjny dokonywany przez inkasenta Spółki) Odbiorca winien wziąć pod uwagę koszty obu rozwiązań w okresie użytkowania zakupionego modułu. Jeśli założymy, że ten wynosi tylko 10 lat (Spółka w takim okresie użytkuje już moduły radiowego odczytu i dotąd nie dokonywano ich wymiany), to szacunkową analizę kosztową (koszty brutto) obu wariantów (bez kosztów montera), w tym okresie przedstawia poniższa tabela:

3. Zależnie od decyzji w sprawie, o której mowa w pkt.2), jeżeli:

  1. Odbiorca rezygnuje z montażu wodomierza ogrodowego to nie podejmuje żadnych działań, co skutkuje dla niego jedynie nieuwzględnianiem ilości wody bezpowrotnie zużytej w rozliczaniu opłaty za odbiór ścieków,
  2. Odbiorca decyduje się na montaż wodomierza ogrodowego, to składa wniosek o wydanie warunków technicznych, o którym mowa w pkt.1) (druk dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem pl), pamiętając, że:
   • wniosek musi być wypełniony poprawnie, czytelnie i musi być kompletny,
   • na odwrocie wniosku należy zamieścić rysunek (rzut) kondygnacji budynku (z określeniem jego lokalizacji na działce gruntowej), na której zlokalizowano wodomierze: główny i ogrodowy, z określeniem funkcji pomieszczeń tej kondygnacji a także schemat instalacji wewnętrznej z zaznaczeniem miejsca lokalizacji tych wodomierzy (pracownik Spółki na życzenie Odbiorcy, po uzyskaniu od niego informacji, sporządzi taki rysunek),
   • do wniosku nie są wymagane żadne załączniki (mapy, dokumenty, itp.).

4. Na podstawie złożonego wniosku Spółka wydaje uzupełnienie i aktualizację warunków technicznych dla montażu wodomierza dodatkowego (ogrodowego).

5. Odbiorca dokonuje, swoim staraniem i swoim kosztem (przypomnienie: 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz.U.2023.537 ze zm.), zakupu:

   • jeśli zdecydował o dokonywaniu odczytów jego wodomierza metodą tradycyjną przez inkasenta Spółki, to wodomierza dowolnego modelu i marki, jedynie odpowiedniego rozmiarowo do przygotowanej instalacji wody bezpowrotnie zużytej,
   • jeśli zdecydował o dokonywaniu odczytów jego wodomierza zdalnie, to wodomierza i modułu radiowego wyłącznie o następujących parametrach:
   • wodomierz winien być przystosowany do współpracy z nakładką/modułem do zdalnego, radiowego odczytu typu IZAR RC 868i R4 PL firmy Sappel,
   • układ pomiarowy musi być wyposażony w nakładkę/moduł do zdalnego, radiowego odczytu typu IZAR RC 868i R4 PL firmy Sappel.

6. Odbiorca przygotowuje, swoim staraniem i swoim kosztem, instalację wewnętrzną dla wody bezpowrotnie zużytej (odcinek instalacji za wodomierzem ogrodowym) i jej układ pomiarowy zgodnie z wytycznymi określonymi w uzupełnieniu i aktualizacji warunków technicznych.

Spółka nie świadczy, także odpłatnie, usług montażu i przygotowania instalacji oraz układu pomiarowego.

Uwaga!

Odbiorcy, którzy złożą wnioski o wydanie warunków technicznych dla montażu wodomierza dodatkowego, którego cechy legalizacji utraciły ważność, przed upływem terminu tej ważności, zdemontowany, zdelegalizowany wodomierz ogrodowy pozostawiają do wglądu pracownika Spółki, który będzie dokonywał odbioru nowego układu pomiarowego, celem ostatecznego rozliczenia wody bezpowrotnie zużytej w okresie od dnia zamontowania tego wodomierza do dnia montażu wodomierza nowego.  W przypadku pozostałych Odbiorców wskazania tego wodomierza nie będą w tych rozliczeniach uwzględniane.

7. Po wykonaniu czynności, o których mowa w pkt. 6), Odbiorca zobowiązany jest zgłosić w Spółce gotowość do dokonania odbioru przygotowanej instalacji wewnętrznej i układu pomiarowego.

Zgłoszenia tego, a także uzgodnienia terminu odbioru, można dokonać bezpośrednio w siedzibie Spółki lub telefonicznie pod numerem: 61–28–30–459 wewnętrzny 143. 

Czynności odbiorowe są odpłatne, zgodnie z cennikiem usług dodatkowych zamieszczonym na stronie internetowej Spółki pod adresem www.sremskiewodociagi.pl .

Przed przystąpieniem do wykonania czynności odbiorowych przez pracownika Spółki, Odbiorca otrzyma do podpisu zlecenie na dokonanie odbioru. Jego podpisanie warunkuje wykonanie tych czynności i stanowi  podstawę do wystawienia faktury.

8. Instalacja wewnętrzna na odcinku od wodomierza ogrodowego do zaworu czerpalnego oraz układ pomiarowy muszą być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi oraz ich uzupełnieniem i aktualizacją. W przypadku stwierdzenia niezgodności w tym zakresie, Spółka nie dokona odbioru takiego punktu a to skutkować będzie nieuwzględnianiem ilości wody bezpowrotnie zużywanej w rozliczaniu opłaty za odbiór ścieków.

Każdy odbiór, w tym także ten nieskuteczny zawiniony przez Odbiorcę, jest odpłatny.

 


STANDARDY MATERIAŁOWE

Standardy materiałowe – sieć wodociągowa

Standardy materiałowe – sieć kanalizacyjna