Zamówienie na dostawę dwóch pomp głębinowych do wody

Śremskie Wodociągi sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę dwóch pomp głębinowych do wody.

Udzielenie zamówienia oraz wszelkie szczegóły realizowane są za pośrednictwem platformy zakupowej.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. pomp głębinowych do wody produkcji HYDRO-VACUUM S.A. model GC.3.02.2.2210 wraz z silnikami.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 1. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 2. Miejsce dostawy: Śremskie Wodociągi sp. z o.o.; 63-100 Śrem ul. Parkowa 8.
 3. Preferowany termin dostawy: do 14 dni od daty złożenia zamówienia.
 4. Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy OPEN NEXUS lub w przypadku braku możliwości złożenia oferty na platformie w formie elektronicznej na adres: m.kasprzak@sremskiewodociagi.pl. Złożona oferta zostanie dodana przez zamawiającego pod warunkiem, że wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert oraz będzie zawierała wszystkie określone w formularzu oświadczenia i informacje.
 5. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
 6. Cena oferty ma być podana w polskich złotych i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Koszty, których wykonawca nie ujął w ofercie, nie zostaną odrębnie opłacone przez Zamawiającego i uważać się będzie, że zostały ujęte w ofercie cenowej przedmiotu zamówienia. Cena oferty winna być wyliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Wykonawca powinien dokonać zaokrąglenia cen do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 8. Wszelkich informacji udziela p. Marek Kasprzak tel. 612830459 wew. 122; 604 440 701.
 9. Wykonawca nie musi użyć niniejszego formularza, ale musi w stworzonym przez siebie dokumencie zamieścić wszystkie określone w formularzu oświadczenia i informacje.
 10. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych, to jest przewidujących odmienny niż określony w zapytaniu o cenę sposób wykonania zamówienia. Oferty wariantowe nie będą rozpatrywane.
 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 12. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.