ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Wyłącznym udziałowcem Spółki jest gmina Śrem, która na Zgromadzeniu Wspólników reprezentowana jest przez Burmistrza Śremu.

Burmistrz Śremu:              Adam Lewandowski

 

RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza składa się z pięciu Członków, których kadencja trwa trzy lata. Pracownicy Spółki wybierają dwóch Członków, a pozostałych powołuje i odwołuje Burmistrz spośród osób, które złożyły egzamin na Członka Rady Nadzorczej w trybie przewidzianym w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji.

 

Skład Rady Nadzorczej:

Przewodniczący:                Zofia Borowska-Olik
Z-ca Przewodniczącego:    Dorota Witczak
Sekretarz:                           Sławomir Baum
Członek:                              Marek Wachowicz
Członek:                              Tomasz Strabel

 

ZARZĄD SPÓŁKI

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Kadencja Zarządu trwa cztery lata. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu.

Prezes Zarządu:                Włodzimierz Pepeta