Zabezpiecz wodomierz przed mrozem

W związku z okresem zimowym uprzejmie przypominamy o konieczności zabezpieczenia przed mrozem przyłączy wodociągowych oraz węzłów, studzienek i pomieszczeń, w których zainstalowane są wodomierze. Powyższe czynności zmniejszą ryzyko awarii, nie narażając Państwa na poniesienie strat i kosztów ich usunięcia.

 

Co należy zrobić?

 • zabezpieczyć pomieszczenie, w którym znajduje się wodomierz i urządzenia wodociągowe, przed działaniem mrozu poprzez naprawę ubytków w ścianach, uszczelnienie drzwi i okien,
 • studzienki wodomierzowe poddać gruntownemu czyszczeniu, usunąć z nich wodę, w szczególności zwrócić uwagę na pokrywy czy nie są uszkodzone oraz czy są dokładnie zamknięte,
 • zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną tj. pianka, styropian lub inny materiał termoizolacyjny nie chłonący wody, pozostawiając możliwość jej zdjęcia w celu dokonania odczytu stanu wodomierza,
 • przewody wodociągowe przechodzące przez pomieszczenia nie ogrzewane odpowiednio zaizolować,
 • elementy instalacji wodociągowej wykorzystywane jedynie w okresie letnim zabezpieczyć poprzez zamknięcie zaworów po uprzednim odwodnieniu instalacji.

Jeżeli dojdzie do awarii, należy zamknąć dopływ wody i zgłosić wyciek pod numerem 994 bądź 61 28 30 131. W takiej sytuacji dokonamy naprawy urządzeń, jednak jest to usługa odpłatna.

Prace modernizacyjne na sieci wodociągowej w miejscowości Zbrudzewo

W dniu 7 grudnia 2021 roku odbędą się prace modernizacyjne na sieci wodociągowej w miejscowości Zbrudzewo. Prace potrwają od godziny 8.30 do godziny 15.00. Przerwą w dostawach wody objęta będzie miejscowość Zbrudzewo ulice: Ametystowa, Brylantowa, Perłowa, Bursztynowa, Agatowa, Cyrkoniowa, Diamentowa, Granatowa, Granitowa, Koralowa, Kryształowa, Kwarcowa, Marmurowa, Onyksowa, Rubinowa, Szafirowa, Szmaragdowa, Topazowa, Turkusowa.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Zamówienie na dostawę dwóch pomp głębinowych do wody

Śremskie Wodociągi sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę dwóch pomp głębinowych do wody.

Udzielenie zamówienia oraz wszelkie szczegóły realizowane są za pośrednictwem platformy zakupowej.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. pomp głębinowych do wody produkcji HYDRO-VACUUM S.A. model GC.3.02.2.2210 wraz z silnikami.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 1. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 2. Miejsce dostawy: Śremskie Wodociągi sp. z o.o.; 63-100 Śrem ul. Parkowa 8.
 3. Preferowany termin dostawy: do 14 dni od daty złożenia zamówienia.
 4. Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy OPEN NEXUS lub w przypadku braku możliwości złożenia oferty na platformie w formie elektronicznej na adres: m.kasprzak@sremskiewodociagi.pl. Złożona oferta zostanie dodana przez zamawiającego pod warunkiem, że wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert oraz będzie zawierała wszystkie określone w formularzu oświadczenia i informacje.
 5. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
 6. Cena oferty ma być podana w polskich złotych i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Koszty, których wykonawca nie ujął w ofercie, nie zostaną odrębnie opłacone przez Zamawiającego i uważać się będzie, że zostały ujęte w ofercie cenowej przedmiotu zamówienia. Cena oferty winna być wyliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Wykonawca powinien dokonać zaokrąglenia cen do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 8. Wszelkich informacji udziela p. Marek Kasprzak tel. 612830459 wew. 122; 604 440 701.
 9. Wykonawca nie musi użyć niniejszego formularza, ale musi w stworzonym przez siebie dokumencie zamieścić wszystkie określone w formularzu oświadczenia i informacje.
 10. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych, to jest przewidujących odmienny niż określony w zapytaniu o cenę sposób wykonania zamówienia. Oferty wariantowe nie będą rozpatrywane.
 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 12. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

Prace modernizacyjne na sieci wodociągowej w miejscowości Śrem

W dniu 28 października 2021 roku odbędą się prace modernizacyjne na sieci wodociągowej w miejscowości Śrem. Prace potrwają od godziny 8.00 do godziny 13.00. Przerwą w dostawach wody objęte będą ulica Jana Kochanowskiego (od ul. Zamenhofa do ul. Jana Ostroroga), ul. Mikołaja Reya, ul. Andrzeja Frycz Modrzewskiego i ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 12, 14, 16.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

UWAGA NA OSZUSTÓW PODAJĄCYCH SIĘ ZA PRACOWNIKÓW WODOCIĄGÓW

Informujemy, że pracownicy Spółki kontaktujący się bezpośrednio z odbiorcami usług posiadają (wg załączonych poniżej zdjęć) identyfikator służbowy, ubranie opatrzone w logo Spółki oraz poruszają się oznakowanym pojazdem służbowym. Jeżeli posiadają Państwo jakiekolwiek wątpliwości względem osoby podającej się za pracownika Spółki, prosimy o kontakt.