Zgodnie z zapisem aktu założycielskiego Spółki, przedmiotem jej działalności jest:

1. Pobór, uzdatnianie  i dostarczanie wody (36.00.Z);
2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z);
3. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z);
4. Transport drogowy towarów (49.41.Z);
5. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);
6. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z);
7. Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B);
8. Wytwarzanie paliw gazowych (35.21.Z);
9. Wytwarzanie energii elektrycznych (35.11.Z).