Odpowiedź na zapytania w ramach postępowania ZP/11/2016 w sprawie dostawy i montażu dwóch krat schodkowych z zespołem obróbki skratek

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż dwóch krat schodkowych z zespołem obróbki skratek


Zgodnie z § 40 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień obowiązującego w spółce Śremskie Wodociągi sp. z o.o., w odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela się następujących wyjaśnień:

Treść zapytania nr 1:
Czy elementy dystansowe mogą być wykonane ze stali kwasoodpornej jako równoważne dla zaproponowanych.
Treść odpowiedzi nr 1:
Zamawiający informuje, że zgodnie ze specyfikacją wymaganych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, stanowiącą dokument nr 4 do SIWZ, elementy dystansowe wykonane winny być z trudnościeralnego tworzywa: DURAFLO, ACETAT, BEMALON, ERTACETAL lub równoważnego. Z uwagi na właściwości fizyczne stali nierdzewnej (twardość, kruchość, chropowatość), nie będzie ona uznana za materiał równoważny dla elementów dystansowych.

Treść zapytania nr 2:
Jednocześnie zwracamy się z wnioskiem o usunięcie ze SIWZ pkt V Opis przedmiotu zamówienia punktów dotyczących rozwiązań konstrukcyjnych charakteryzujących budowę krat konkretnego producenta tj. „pręty filtrujące muszą być zatrzaskowo montowane do poprzecznic, a elementy dystansowe muszą być zatrzaskowo montowane do prętów”. Umieszczenie takich rozwiązań stanowi naruszenie art. 29 ust. 1-3 Prawa zamówień publicznych i winno być kwalifikowane jako naruszające zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, które to zostały w art. 7 ust. 1 PZP jako fundamentalne zasady udzielania zamówień publicznych pozwalające na realizację celów ustawowych – efektywnego i gospodarnego dysponowania środkami publicznymi i zapewnia dostępu do zamówień wszystkim podmiotom zdolnych do ich wykonania. O ile dane krat schodkowych dotyczące wymiarów, przepustowości, maksymalnej mocy, prześwitu, wykonania materiałowego stali nie pozostają bez znaczenia dla funkcjonalności urządzenia, o tyle wskazane na konkretne rozwiązania konstrukcyjne zdają się mieć wyłącznie na celu wykluczenie innych urządzeń spełniających warunki w wyżej wymienionym zakresie. Uprzejmie prosimy o przeanalizowanie opisu przedmiotu zamówienia i

 jego skorygowanie tak aby umożliwić wszystkim producentom złożenie oferty w przedmiotowym przetargu.
Treść odpowiedzi nr 2:
Zamawiający wyjaśnia, że oczekiwane rozwiązanie konstrukcyjne kraty schodkowej ma na celu zapewnienie możliwości wymiany pojedynczych prętów, bez konieczności, w sytuacjach koniecznych, demontażu całego elementu cedzącego kraty. Jest to cecha mająca bardzo istotne znaczenie dla warunków eksploatacji urządzenia, i wyłącznie z tego powodu została wprowadzona do specyfikacji wymaganych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia. Z posiadanych przez Zamawiającego informacji wynika, że możliwość wymiany pojedynczych prętów charakteryzuje urządzenia przynajmniej kilku producentów urządzeń, a więc nie jest cechą indywidualną urządzenia oferowanego przez konkretnego producenta. Tym samym oddalam zarzut naruszenia przez Zamawiającego zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Chcąc doprecyzować wymóg stawiany konstrukcji kraty schodkowej, Zamawiający zmienia zapis specyfikacji wymaganych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, stanowiącego dokument nr 4 do SIWZ.