Zawiadomienie o zmianach SIWZ w postępowaniu ZP/9/2016

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym trybie przetargu nieograniczonego na budowę strefowej pompowni wody w Śremie – część konstrukcyjna


Zgodnie z § 40 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień obowiązującego w spółce Śremskie Wodociągi sp. z o.o., w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę strefowej pompowni wody w Śremie – część konstrukcyjna, Zamawiający dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegającej na korekcie przedmiaru robót, stanowiącego dokument nr 6 do SIWZ oraz jej uzupełnieniu plan zagospodarowania terenu, stanowiącego dokument nr 7 do SIWZ.