Zawiadomienie o zmianach SIWZ w postępowaniu ZP/11/2016 w sprawie dostawy i montażu dwóch krat schodkowych z zespołem obróbki skratek

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż dwóch krat schodkowych z zespołem obróbki skratek

Zgodnie z § 40 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień obowiązującego w spółce Śremskie Wodociągi sp. z o.o., w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż dwóch krat schodkowych z zespołem obróbki skratek, Zamawiający dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegającej na korekcie specyfikacji wymaganych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, stanowiącej dokument nr 4 do SIWZ.

Załącznik:
SIWZ – dok. nr 4 – specyfikacja wymaganych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia.