Zawiadomienie o wyborze oferty w ramach postępowania ZP/5/2015

Dotyczy: zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/5/2015 na rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Mechlinie

Znak sprawy: P / 01891 / 2015

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) Śremskie Wodociągi sp. z o.o. zawiadamia, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/5/2015 z dnia 11 maja 2015 roku na rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Mechlinie, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez PROKAR S.C. Kamilla Matuszczak-Obrębska, Tomasz Obrębski z siedzibą w Poznaniu (61-249) os. Stare Żegrze 34/2. Oferta złożona przez ww. oferenta uzyskała najkorzystniejszą ocenę według kryterium określonego w punkcie 15.1 SIWZ z dnia 11 maja 2015 roku.

Oferty złożone w ramach przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uzyskały następujące oceny według kryterium określonego w punkcie 15.1 SIWZ:

  1. COMPLEX INSTAL Marcin Grygier
    63-100 Śrem, ul. Piłsudskiego 5/2
    Pc1 = (1.031.679,09 : 1.090.597,37) × 100 = 94,60
  2. PROKAR S.C. Kamilla Matuszczak-Obrębska, Tomasz Obrębski
    61-249 Poznań, os. Stare Żegrze 34/2
    Pc2 = (1.031.679,09 : 1.031.679,09) × 100 = 100,00

Informuję, że zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać podpisana nie wcześniej niż 16 czerwca 2015 roku.