Zawiadomienie o wyborze oferty w ramach postępowania ZP/4/2015

Dotyczy: zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/4/2015 na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Mateuszewie

Znak sprawy: P / 01892 / 2015

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) Śremskie Wodociągi sp. z o.o. zawiadamia, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/4/2015 z dnia 7 maja 2015 roku na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Mateuszewie, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez COMPLEX INSTAL Marcin Grygier z siedzibą w Śremie (63-100), ul. Piłsudskiego 5/2. Oferta złożona przez ww. oferenta uzyskała najkorzystniejszą ocenę według kryterium określonego w punkcie 15.1 SIWZ z dnia 6 maja 2015 roku.
Oferty złożone w ramach przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uzyskały następujące oceny według kryterium określonego w punkcie 15.1 SIWZ:

 1. ZAKŁAD USŁUGOWY Wodno-Kanalizacyjny i C.O. Dariusz Bartczak
  88 – 220 Osięciny, ul. Sienkiewicza 1
  Pc1 = (792.673,65 : 861.947,36) × 100 = 91,96
 2. COMPLEX INSTAL Marcin Grygier
  63-100 Śrem, ul. Piłsudskiego 5/2
  Pc2 = (792.673,65 : 792.673,65) × 100 = 100,00
 3. PROKAR S.C. Kamilla Matuszczak-Obrębska, Tomasz Obrębski
  61-249 Poznań, os. Stare Żegrze 34/2
  Pc3 = (792.673,65 : 986.793,60) × 100 = 80,33
 4. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii ”EKO – INŻYNIERIA” Spółka z o.o.
  63 – 400 Ostrów Wielkopolski, ul. Bema 186
  Pc4 = (792.673,65 : 1.100.235,60) × 100 = 72,05

Jednocześnie informuję, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) odrzucona została oferta złożone przez Pana Roberta Kornosza, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Usługi Ogólno-Budowlane i Wodno-Kanalizacyjne Robert Kornosz z siedzibą w Mosinie (62-050) ul. Mieszka I Nr 8. Uzasadnieniem faktycznym odrzucenia oferty jest jej niezgodność z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie spełnienie wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia polega na braku udokumentowania, że oferent posiada polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 800 tys. zł.

Informuję, że zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z2013 r. poz. 907, z późn. zm.) umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać podpisana nie wcześniej niż 16 czerwca 2015 roku.