Zawiadomienie o wyborze oferty w ramach postępowania ZP/08/2015

Dotyczy: zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/08/2015 na rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Zbrudzewie.

Znak sprawy: P/02667/2015
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) Śremskie Wodociągi sp. z o.o. zawiadamia, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/08/2015 z dnia 17 lipca 2015 roku na rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Zbrudzewie, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez COMPLEX INSTAL Marcin Grygier z siedzibą w Śremie (63-100), ul. Piłsudskiego 5/2. Oferta złożona przez ww. oferenta uzyskała najkorzystniejszą ocenę według kryterium określonego w punkcie 15.1 SIWZ z dnia 17 lipca 2015 roku. Oferty złożone w ramach przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uzyskały następujące oceny według kryterium określonego w punkcie 15.1 SIWZ:
1. DANKAR USŁUGI BUDOWLANE, WOD-KAN. I C.O. KOSZTORYSOWANIE Danuta Pyssa; 64-610 Rogoźno, Nienawiszcz 23
P1(C) = (290.873,41 : 438.335,04) × 85 = 56,40
P1(G) = 15,00
P1 = 56,40 + 15,00 = 71,40
2. Zakład Usługowy Wodno-Kanalizacyjny s.c.; 62-060 Strykowo, ul. Lipowa 17
P2(C) = (290.873,41 : 346.379,05) × 85 = 71,38
P2(G) = 15,00
P2 = 71,38 + 15,00 = 86,38
3. COMPLEX INSTAL Marcin Grygier; 63-100 Śrem, ul. Piłsudskiego 5/2
P3(C) = (290.873,41 : 290.873,41) × 85 = 85,00
P3(G) = 15,00
P3 = 85,00 + 15,00 = 100,00
4. „HYDROWIT” Romuald Witkiewicz; 64-360 Zbąszyń, ul. Przysiołki 2B
P4(C) = (290.873,41 : 460.064,18) × 85 = 53,74
P4(G) = 15,00
P4 = 53,74 + 15,00 = 68,74
5. Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane RAWO Przemysław Rakiewicz; 62-740 Tuliszków, ul. Broniewskiego 18
P5(C) = (290.873,41 : 341.459,12) × 85 = 72,41
P4(G) = 15,00
P4 = 72,41 + 15,00 = 87,41
6. FUR-BUD Joanna Furmaniak-Misiak, Karol Misiak Spółka Cywilna; 63-210 Żerków, ul. Górki 5B
P6(C) = (290.873,41 : 369.963,00) × 85 = 66,83
P6(G) = 15,00
P6 = 66,83 + 15,00 = 81,83
7. Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane BUDMEX Aneta Wawrzyniak; 62-704 Kawęczyn, Kawęczyn 89
P7(C) = (290.873,41 : 309.869,04) × 85 = 79,79
P7(G) = 15,00
P7 = 79,79 + 15,00 = 94,79
Jednocześnie informuję, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) odrzucona została oferta złożone przez PPHU DROKAN Izabela Grzegorczyk z siedzibą w Starczanowie 44, 62-330 Nekla. Uzasadnieniem faktycznym odrzucenia oferty jest jej niezgodność z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie spełnienie wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia polega na tym, że oferent nie wykazał, że znajduje się w należytej sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. nie przedłożył informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej o posiadanych środkach w wysokości co najmniej 350 tys. zł. Ponadto oferent nie złożył aktualnego zaświadczenia w zakresie zgodnym z art. 24 ust. 1 pkt 1, pkt 4-8 i pkt 10-11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.).
Informuję, że zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać podpisana nie wcześniej niż 24 sierpnia 2015 roku.