Zamówienie publiczne nr ZP/9/2016 na budowę strefowej pompowni wody w Śremie – część konstrukcyjna

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/9/2016 z dnia 27 lipca 2016 roku na wykonanie zadania:„BUDOWA STREFOWEJ POMPOWNI WODY W ŚREMIE – CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA”

ZAMAWIAJĄCY:
Zamawiającym jest spółka Śremskie Wodociągi sp. z o.o., z siedzibą w Śremie, ul. Parkowa 8 tel. 612830394, fax. 612848235.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
W zakres zamówienia wchodzi wykonanie konstrukcji strefowej przepompowni wody w Śremie ul. Franciszkańska. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie nr 6 do SIWZ.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Regulamin udzielania zamówień obowiązujący w spółce Śremskie Wodociągi sp. z o.o.
WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamówienie realizowane będzie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2016 r.
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:
Marcin Niewiński – tel. 612830475 wew. 141 w godz. 8.00–14.00.
FORMA POBRANIA SIWZ:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia uzyskać można w siedzibie spółki Śremskie Wodociągi sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.sremskiewodociagi.biuletyn.net
FORMA ZŁOŻENIA OFERTY:
W przetargu mogą wziąć udział Oferenci nie wykluczeni na podstawie § 28 Regulamin udzielania zamówień, którzy spełniają warunki i wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w § 26 obowiązującego w Spółce Regulaminu udzielania zamówień. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, jak również częściowych. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 63-100 Śrem, ul. Parkowa 8, pok. nr 12. Termin składania ofert upływa dnia 10 sierpnia 2016 roku o godz. 11.30.
OTWARCIE OFERT:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 sierpnia 2016 roku o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, 63-100 Śrem, ul. Parkowa 8, pok. nr 5.