Zamówienie publiczne nr ZP/5/2016 na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Nochowie

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/5/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku na wykonanie zadania: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nochowie”

ZAMAWIAJĄCY:

Zamawiającym jest Śremskie Wodociągi sp. z o.o., z siedzibą w Śremie, ul. Parkowa 8 tel. 612830394, fax. 612848235.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
W zakres zamówienia wchodzi rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przedmiarem robót.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie nr 7 do SIWZ.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamówienie winno zostać zrealizowane w terminie do 30 listopada 2016 roku.

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:

Marcin Niewiński – tel. 612830459 wew. 141 w godz. 8.00–14.00

FORMA POBRANIA SIWZ:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia uzyskać można w siedzibie Śremskie Wodociągi sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.sremskiewodociagi.biuletyn.net

FORMA ZŁOŻENIA OFERTY:
W przetargu mogą wziąć udział Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), którzy spełniają warunki i wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, jak również częściowych. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: 63-100 Śrem, ul. Parkowa 8, pok. Nr 12. Termin składania ofert upływa dnia 22 czerwca 2016 roku o godz. 11.30.

OTWARCIE OFERT:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 czerwca 2016 roku o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, 63-100 Śrem, ul. Parkowa 8, pok. nr 5.

Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
SIWZ – zał. nr 1 – oświadczenie o spełnianiu warunków,
SIWZ – zał. nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
SIWZ – zał. nr 3 – dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej,
SIWZ – dok. nr 1 – karta gwarancyjna,
SIWZ – dok. nr 2 – wzór umowy,
SIWZ – dok. nr 3 – formularz ofertowy,
SIWZ – dok. nr 4 – dokumentacja techniczna,
SIWZ – dok. nr 5 – dokumentacja geotechniczna,
SIWZ – dok. nr 6 – specyfikacja techniczna,
SIWZ – dok. nr 7 – przedmiar robót