Zamówienie publiczne nr ZP/3/2016 na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w Śremie

Dotyczy: zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/3/2016 z dnia 27 maja 2016 roku na wykonanie zadania: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w Śremie”

ZAMAWIAJĄCY:

Zamawiającym jest Śremskie Wodociągi sp. z o.o., z siedzibą w Śremie, ul. Parkowa 8, tel. 612830394, fax. 612848235.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
W zakres zamówienia wchodzi przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, wraz z modernizacją istniejącej przepompowni ścieków i budową sieci wodociągowej, zgodnie z przedmiarem robót. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie nr 8.1, 8.2 i 8.3 do SIWZ.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamówienie winno zostać zrealizowane w terminie do 31 października 2016 roku.
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:
Marcin Niewiński – tel. 612830459 wew. 141 w godz. 8.00–14.00
FORMA POBRANIA SIWZ:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia uzyskać można w siedzibie Śremskie Wodociągi sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.sremskiewodociagi.biuletyn.net
FORMA ZŁOŻENIA OFERTY:
W przetargu mogą wziąć udział Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), którzy spełniają warunki i wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, jak również częściowych. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: 63-100 Śrem, ul. Parkowa 8, pok. Nr 12. Termin składania ofert upływa dnia 10 czerwca 2016 roku o godz. 11.30.
OTWARCIE OFERT:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 czerwca 2016 roku o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, 63-100 Śrem, ul. Parkowa 8, pok. nr 5.
Załączniki: