Zamówienie publiczne nr ZP/10/2016 na rozbudowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Grodzewie

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/10/2016 z dnia 27 lipca 2016 roku na wykonanie zadania: „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Grodzewie”

ZAMAWIAJĄCY:
Zamawiającym jest Śremskie Wodociągi sp. z o.o., z siedzibą w Śremie, ul. Parkowa 8 tel. 612830394, fax. 612848235.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
W zakres zamówienia wchodzi rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przedmiarem robót. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie nr 6 do SIWZ.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamówienie winno zostać zrealizowane w terminie do 30 listopada 2016 roku.
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:
Marcin Niewiński – tel. 612830459 wew. 141 w godz. 8.00–14.00
FORMA POBRANIA SIWZ:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia uzyskać można w siedzibie Śremskie Wodociągi sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.sremskiewodociagi.biuletyn.net
l
FORMA ZŁOŻENIA OFERTY:
W przetargu mogą wziąć udział Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), którzy spełniają warunki i wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, jak również częściowych. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: 63-100 Śrem, ul. Parkowa 8, pok. Nr 12. Termin składania ofert upływa dnia 11 sierpnia 2016 roku o godz. 11.30.
l
OTWARCIE OFERT:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 11 sierpnia 2016 roku o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, 63-100 Śrem, ul. Parkowa 8, pok. nr 5.