Zamówienie publiczne na zakup paliw płynnych na potrzeby spółki Śremskie Wodociągi sp. z o.o.

Dotyczy: zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/1/2016 z dnia 17 marca 2016 roku na wykonanie zadania: „Zakup paliw płynnych na potrzeby spółki Śremskie Wodociągi sp. z o.o.”

ZAMAWIAJĄCY:
Zamawiającym jest spółka Śremskie Wodociągi sp. z o.o., z siedzibą w Śremie, ul. Parkowa 8
tel. 612830394, fax. 612848235.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
W zakres zamówienia wchodzi zakup i dostawa do siedziby Spółki oleju napędowego oraz zakup
z dystrybutora dostawcy benzyny bezołowiowej Pb95.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Regulamin udzielania zamówień obowiązujący w spółce Śremskie Wodociągi sp. z o.o.

WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamówienie realizowane będzie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2019 roku.

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:
Marcin Niewiński, Tomasz Rusiak– tel. 612830475 wew. 141 w godz. 800–1400.

FORMA POBRANIA SIWZ:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia uzyskać można w siedzibie spółki Śremskie Wodociągi
sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.sremskiewodociagi.biuletyn.net

FORMA ZŁOŻENIA OFERTY:
W przetargu mogą wziąć udział Oferenci nie wykluczeni na podstawie § 28 Regulamin udzielania zamówień, którzy spełniają warunki i wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w § 26 obowiązującego w Spółce Regulaminu udzielania zamówień. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Dopuszcza się składanie ofert częściowych, oddzielnie na zakup
i dostawę oleju napędowego (część 1 zamówienia) oraz oddzielnie na zakup benzyny bezołowiowej 95 (część 2 zamówienia).
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 63-100 Śrem, ul. Parkowa 8, pok. nr 12.

Termin składania ofert upływa dnia 29 marca 2016 roku o godz. 930.

OTWARCIE OFERT:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 29 marca 2016 roku o godz. 1000w siedzibie Zamawiającego, 63-100 Śrem, ul. Parkowa 8, pok. nr 5.

 

Załączniki:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu wymagań
4. Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5. Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym
6. Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy