Zamówienie publiczne na modernizację pomieszczeń biurowych i socjalnych budynku administracyjnego przy ul. Parkowaj 8 w Śremie – etap II i III

Dotyczy: zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/2/2016 z dnia 17 maja 2016 roku na wykonanie zadania: „modernizacja pomieszczeń biurowych i socjalnych budynku administracyjnego przy ulicy parkowej 8 w Śremie – II i III etap”

ZAMAWIAJĄCY:
Zamawiającym jest Śremskie Wodociągi sp. z o.o., z siedzibą w Śremie, ul. Parkowa 8 tel. 612830394, fax. 612848235.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
W zakres zamówienia wchodzą prace budowlane w zakresie pomieszczeń biurowych i socjalnych budynku administracyjnego przy ulicy Parkowej 8 w Śremie – II i III etap, zgodnie z przedmiarem robót. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6.1 i 6.2 do SIWZ

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamówienie winno zostać zrealizowane w terminie do 29 lipca 2016 roku.

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:
Tadeusz Rączkiewicz – tel. 612830459 wew. 144 w godz. 8.00–14.00 (w sprawach zakresu zamówienia)
Marcin Niewiński – tel. 612830459 wew. 141 w godz. 8.00–14.00 (w sprawach udzielenia zamówienia)

FORMA POBRANIA SIWZ:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia uzyskać można w siedzibie Śremskie Wodociągi sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.sremskiewodociagi.biuletyn.net

FORMA ZŁOŻENIA OFERTY:
W przetargu mogą wziąć udział Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), którzy spełniają warunki i wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, jak również częściowych. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: 63-100 Śrem, ul. Parkowa 8, pok. Nr 12. Termin składania ofert upływa dnia 1 czerwca 2016 roku o godz. 14.00.

OTWARCIE OFERT:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 1 czerwca 2016 roku o godz. 14.30 w siedzibie Zamawiającego, 63-100 Śrem, ul. Parkowa 8, pok. nr 5.

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
SIWZ – zał. nr 1 – oświadczenie o spełnianiu warunków,
SIWZ – zał. nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
SIWZ – zał. nr 3 – dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej,
SIWZ – dok. nr 1 – karta gwarancyjna,
SIWZ – dok. nr 2 – wzór umowy,
SIWZ – dok. nr 3 – formularz ofertowy,
SIWZ – dok. nr 4 – dokumentacja techniczna,
SIWZ – dok. nr 5 – specyfikacja techniczna,
SIWZ – dok. nr 6.1 – przedmiar robót – etap II,
SIWZ – dok. nr 6.2 – przedmiar robót – etap III.