Powiadomienie o zmianie SIWZ w ramach postępowania nr ZP/08/2015

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Zbrudzewie

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na rozbudowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Zbrudzewie, Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegającej na korekcie treści załącznika nr 6.

Załącznik:
załącznik nr 6 do SIWZ – przedmiar robót.