Powiadomienie o zmianach SIWZ w ramach postępowania ZP/5/2015

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Mechlinie

Znak sprawy: ZP/5/2015

P O W I A D O M I E N I E
o zmianach  SIWZ

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Mechlinie
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na rozbudowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Mechlinie, Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegającej na korekcie treści załącznika nr 5 (zmiana brzmienia § 1 ust. 9, § 5 ust. 2, § 6 ust. 1).

Załącznik:

załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy.

Wadium: