Powiadomienie o zmianach SIWZ w ramach postępowania ZP/4/2016

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Mechlinie


Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Mechlinie, Zamawiający dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegającej na korekcie przedmiaru robót cz. 1, stanowiącego dokument nr 8.1 do SIWZ oraz na korekcie przedmiaru robót cz. 2, stanowiącego dokument nr 8.2 do SIWZ.

Załączniki:
SIWZ – dok. nr 8.1 – przedmiar robót – cz. 1
SIWZ – dok. nr 8.2 – przedmiar robót – cz. 2