Powiadomienie o zmianach SIWZ w ramach postępowania ZP/4/2015

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Mateuszewie.

Znak sprawy: ZP/4/2015

P O W I A D O M I E N I E
o zmianach  SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Mateuszewie, Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegającej na korekcie brzmienia pkt. 14.1, oraz korekcie treści załącznika nr 5 do SIWZ (zmiana brzmienia § 4 ust. 1 lit. j).

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy.

Wadium: –