Powiadomienie o zmianach SIWZ w ramach postępowania ZP/3/2016

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w Śremie
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w Śremie, Zamawiający dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegającej na korekcie treści pkt. 7 oraz pkt. 15.1, a także treści wzoru umowy na roboty budowlane, stanowiącej dokument nr 2 do SIWZ.

Załącznik:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
SIWZ – dok. nr 2 – wzór umowy.