Powiadomienie o zmianach SIWZ w ramach postępowania ZP/2/2016

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym trybie przetargu nieograniczonego na modernizację pomieszczeń biurowych i socjalnych budynku administracyjnego przy ul. Parkowej 8 w Śremie – II i III etap

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na modernizację pomieszczeń biurowych i socjalnych budynku administracyjnego przy ul. Parkowej 8 w Śremie – II i III etap, Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegającej na korekcie treści punktu 6.2 (warunek oraz opis dokonania oceny spełniania warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia, w zakresie wiedzy i doświadczenia).