Powiadomienie o zmianach SIWZ w ramach postępowania ZP/1/2016

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup paliw płynnych na potrzeby spółki Śremskie Wodociągi sp. z o.o.

Na podstawie § 40 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień przez Śremskie Wodociągi sp. z o.o., w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup paliw płynnych na potrzeby spółki Śremskie Wodociągi sp. z o.o., Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegającej na korekcie brzmienia pkt. XV.1 i XV.2 (zmiana błędnie podanego terminu złożenia oferty oraz terminu otwarcia ofert).