Odpowiedź na zapytania w ramach postępowania ZP/9/2016

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę strefowej pompowni wody w Śremie – część konstrukcyjna

Zgodnie z § 40 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień obowiązującego w spółce Śremskie Wodociągi sp. z o.o., w odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela się następujących wyjaśnień:

Treść zapytania nr 1:
Pkt. 1.1. poz. 50. Za krótki okres pompowania. Wg technologii prac betonowych i izolacyjnych minimum 30 dni.
Treść odpowiedzi nr 1:
W dokumentacji projektowej przewidziano następujące materiały izolacyjne, stosowane na zewnętrzne powierzchnie ścian: Botozanit BE91, BM92, dla których producent dopuszcza aplikację na podłoża matowo wilgotne. Zastosowane płyty ochronno-drenażowe Botament DS.993 dodatkowo chronią warstwę izolacji. To pozwoliło na przyjęcie czasu pompowania na poziome 16 dni, jako wielkości wyjściowej. W przypadku zastosowania innych materiałów, czy też organizacji i intensywności prowadzenia robót, oferent winien tak skalkulować pozycję przedmiaru, aby uwzględnić całkowity koszt robót. Zwraca się przy tym uwagę, że zgodnie z zapisem SIWZ, kosztorys ma charakter pomocniczy, a zaoferowana przez Wykonawcę cena ma charakter ryczałtowy.

Treść zapytania nr 2:
Brak pozycji w kosztorysie z rysunku 1/A
a/ szczegół wykonania dylatacji z zastosowaniem taśm uszczelniających, sznura oraz wypełnienia,
b/ odwodnienie liniowe, koryto z rusztem ACO Drain multiline V 150 wewnętrzne i zewnętrzne,
c/ kanał kablowy z płytą pomostową,
d/ studzienka odwadniająca.
Treść odpowiedzi nr 2:
ad a/ Szczegół wykonania dylatacji uwzględniony jest w pkt. 1.4.1 przedmiaru robót – KNR na zasadzie analogii, jednakże nakłady znajdujące się w tej pozycji zawierają założone w projekcie materiały do wykonania wypełnienia szczelin.
ad b/ uzupełniono przedmiar robót – pkt. 1.4.2 poz. 10,
ad c/ uzupełniono przedmiar robót – pkt. 1.4.2 poz. 30,
ad d/ uzupełniono przedmiar robót – pkt. 1.4.2 poz. 20.

Treść zapytania nr 3:
Czy istnieje możliwość otrzymania mapki sytuacyjnej obiektu.
Treść odpowiedzi nr 3:
Plan zagospodarowania terenu załączono do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dok. nr 7).

Treść zapytania nr 4:
Czy istnieją badania gruntu (geologia), odwierty.
Treść odpowiedzi nr 4:
Zamawiający nie posiada badań geotechnicznych w miejscu realizacji robót budowlanych.

Treść zapytania nr 5:
W kalkulacji przyjęto wbijanie i wyciąganie ścianki szczelne, czy w pobliżu znajdują się jakieś inne obiekty i elementy infrastruktury?
Treść odpowiedzi nr 5:
W odległości ok. 9 mb od obrysu planowanej przepompowni wody znajduje się zbiornik retencyjny wody czystej, natomiast w odległości ok. 20 mb – budynki mieszkalne. Najbliżej położona infrastruktura podziemna (sieć wodociągowa) zlokalizowana jest w odległości ok. 10 mb od obrysu planowanej przepompowni wody. Szczegóły przedstawia plan zagospodarowania terenu (dok. nr 7) do SIWZ.