Odpowiedź na zapytania w ramach postępowania ZP/8/2016 w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowie

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowie

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela się następujących wyjaśnień:

Treść zapytania nr 1:
W karcie gwarancyjnej znajduje się zapis, że gwarancja obejmuje cały zakres zadania. Jak to się ma do gwarancji wystawionych przez producentów urządzeń? Dla przykładu – zamawiane przez Państwa pompy maja 2 lata gwarancji producenta, natomiast my jako wykonawca na całe zadanie dajemy 7 lat gwarancji. Zgodnie z zapisem § 8. projektu umowy „W przypadku skorzystania z uprawnień gwarancyjnych przez Zamawiającego, okres gwarancji biegnie na nowo, na naprawiony (wymieniony) element (część) przedmiotu zamówienia”. Sugeruje się, że dla przykładu pomp może to być okres znacznie przekraczający czas objęty gwarancją.

Treść odpowiedzi nr 1:
Informuję, że zgodnie z zapisem SIWZ, gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montażowe oraz zainstalowane urządzenia zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest jednakowy dla całego zakresu rzeczowego, i nie przewiduje się żadnych wyłączeń, ani skrócenia okresu gwarancyjnego, na wbudowane materiały lub urządzenia do gwarancji udzielanych przez producenta. Koszty zapewnienia gwarancji w deklarowanym w ofercie okresie wykonawca winien uwzględnić w oferowanej kwocie wynagrodzenia ryczałtowego. Odnosząc się do zapisu § 8. projektu umowy, i zawartej w nim informacji o wznowionym biegu okresu gwarancji w przypadku skorzystania z uprawnień gwarancyjnych, informuję, że zapis ten wynika wprost z treści art. 581 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U z 2016 r., poz. 380 z póżn, zm.)