Odpowiedź na zapytania w ramach postępowania ZP/5/2015

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Mechlinie

Znak sprawy: ZP/5/2015

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), w odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela się następujących wyjaśnień:

Treść zapytania nr 1:
W opisie przedmiaru robót znajduje się zapis, że wykonawca ryczałtowo ma wliczyć cenę za odwodnienie wykopów. Sam jednak przedmiar nie posiada pozycji w której można to uwzględnić. Po wizji lokalnej stwierdzamy, ze są to tereny zalewowe w dużej mierze nawodnione. Dla całości inwestycji jest to znaczący koszt. W jakiej pozycji w takim razie mamy wliczyć odwodnienie wykopów? Są to tylko nasze domysły, czy posiadają Państwo dokumentacje geotechniczną?

Treść odpowiedzi nr 1:
Koszt odwodnienia wykopu uwzględnić należy w koszcie prac montażowych infrastruktury będącej przedmiotem zamówienia. Zwraca się przy tym uwagę, że zgodnie z zapisem SIWZ, kosztorys ma charakter pomocniczy, a zaoferowana przez Wykonawcę cena ma charakter ryczałtowy. Informuję jednocześnie, ze Zamawiający nie posiada dokumentacji geotechnicznej dla przedmiotowego zamówienia.