Odpowiedź na zapytania w ramach postępowania ZP/5/2015

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Mechlinie

Znak sprawy: ZP/5/2015

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), w odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela się następujących wyjaśnień:

 

Treść zapytania nr 1:

W nawiązaniu do zapisów treści SIWZ – pkt. 6 ppkt. 6.2 – pkt. 2), str. 3 dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, polegającego na wykonaniu: co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej o wartości  nie mniejszej niż 800 tys. zł. netto każda.

Treść odpowiedzi nr 1:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, polegającego na wykonaniu co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej lub budowie sieci kanalizacji sanitarnej lub budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej o wartości nie mniejszej niż 800 tys. zł. netto każda.

 

Treść zapytania nr 2:

W nawiązaniu do treści zapisów SIWZ- załącznik nr 5, tj. §1 Umowy, prosimy o modyfikację treści ust. 9 poprzez prawidłowe powołanie się w nim na zapis dotyczący robót dodatkowych. Obecnie ust. 9 §1 Umowy brzmi: „Zlecenie dodatkowych robót, o których mowa w ust.5 nastąpi w trybie art.67 ust.1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych”, natomiast  ust. 5 §1 Umowy – nie dotyczy robót dodatkowych i brzmi następująco: „Szczegółowy zakres robót określają przedmiary załączone do SIWZ”.

Treść odpowiedzi nr 2:

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści § 1 ust. 9 wzoru umowy na roboty budowlane, stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ, nadając mu brzmienie:
„Zlecenie dodatkowych robót, o których mowa w ust. 8 nastąpi w trybie art.67 ust.1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych”.

 

Treść zapytania nr 3:

W nawiązaniu do treści zapisów SIWZ- załącznik nr 5, tj. §5 Umowy, prosimy o modyfikację treści ust. 2 poprzez wskazanie prawidłowego powołania się w nim  na zapis dotyczący robót dodatkowych. Obecnie ust. 2 §5 Umowy brzmi: „Wartość dodatkowo zleconych robót koniecznych, o których mowa w § 1 ust. 5 umowy określona będzie kosztorysem sporządzonym na podstawie przedmiaru robót, protokołu konieczności i uzgodnionych cen jednostkowych wg kosztorysu ofertowego”, natomiast ust. 5 §1 Umowy – nie dotyczy robót dodatkowych i brzmi następująco: „Szczegółowy zakres robót określają przedmiary załączone do SIWZ”.

Treść odpowiedzi nr 3:

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści § 5 ust. 2 wzoru umowy na roboty budowlane, stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ, nadając mu brzmienie:
„Wartość dodatkowo zleconych robót koniecznych, o których mowa w § 1 ust. 8 umowy określona będzie kosztorysem sporządzonym na podstawie przedmiaru robót, protokołu konieczności i uzgodnionych cen jednostkowych wg kosztorysu ofertowego”.

 

Treść zapytania nr 4:

W nawiązaniu do treści zapisów SIWZ- załącznik nr 5, tj. §6 Umowy, prosimy o modyfikację treści ust. 1 pkt. 1), pkt. 2) , pkt. 10) poprzez wskazanie naliczania kar umownych od wartości wynagrodzenia umownego netto. Wskazujemy, iż w ust. 1 oraz ust. 2 §6 Umowy wskazane są różne warianty naliczania kar umownych :
– w ust. 1 pkt. 1), pkt. 2), pkt. 10)- Zamawiający nalicza kary umowne od wynagrodzenia brutto,
– w ust. 1 pkt. 5) oraz pkt. 9) – Zamawiający nalicza kary umowne od wynagrodzenia netto,
– w ust. 2 pkt. od 1) do 4) – Zamawiający nalicza kary umowne od wynagrodzenia netto.
Prosimy o wyjaśnienia zastosowanych rozbieżności. W związku z powyższym i w nawiązaniu do  § 5 ust. 1 Umowy, w którym wskazane zostało wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jako wynagrodzenia umowne netto, wnosimy o modyfikację ust. 1 oraz ust. 2 § 6 poprzez odwoływanie w nim się do wynagrodzenia umowne netto.

Treść odpowiedzi nr 4:

Zamawiający wyjaśnia, że wskazana rozbieżność jest wynikiem błędu redakcyjnego. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści § 6 ust. 1 wzoru umowy na roboty budowlane, stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ, nadając mu brzmienie:
„1. Strony ustalają, że obowiązującą między nimi formą odszkodowania będą kary umowne, które naliczane będą w następujących przypadkach i wysokościach:
1) za zwłokę w wykonywaniu prac objętych umową w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki; za zwłokę rozumie się niewykonywanie robót budowlanych przez okres co najmniej 5 dni, pomimo sprzyjających warunków atmosferycznych. Należy przez to rozumieć, że w 6 dniu niewykonywania prac, Zamawiający nalicza karę za dotychczasową zwłokę 5 dni i nalicza ją do dnia podjęcia robót przez Wykonawcę. Uprawnieniem do naliczania kary jest wpis Inspektora Nadzoru do dziennika budowy o przerwaniu w wykonywaniu robót.
2) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad za każdy dzień zwłoki;
3) za brak porządku na placu budowy – kara w wysokości 1000 zł będzie naliczana w przypadku braku reakcji Wykonawcy w ciągu 12 godzin na wpis inspektora nadzoru do dziennika budowy nakazujący uprzątnięcie placu budowy;
4) za zlecenie prac podwykonawcy bez zgody Zamawiającego, w wysokości 5000 zł;
5) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto;
6) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 5000 zł;
7) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 2000 zł,
8) za brak imiennych identyfikatorów dla osób pracujących na budowie, w wysokości 100 zł/dzień za każdą osobę nie posiadającą identyfikatora na budowie,
9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego netto,
10) za niewykonanie prac w terminie określonym w § 2 ust. 2 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki liczonych od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 2 ust. 2. 11) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego netto.”

 

Treść zapytania nr 5:

W nawiązaniu do treści zapisów SIWZ- załącznik nr 5, tj. §6 Umowy, prosimy o modyfikację treści ust. 1 pkt. 10) poprzez zmianę jego brzmienia na następującą: „za niewykonanie prac w terminie określonym w ust. 2 §2 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczonych od następnego dnia po upływie terminu określonego w ust. 2 §2”. Wskazujemy, iż w obecnej treści pkt. 10) ust. 1 §6 Umowy, Zamawiający wskazuje §2.2, którego w Umowie nie ma.

Treść odpowiedzi nr 5:

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści § 6 ust. 1 pkt. 10 wzoru umowy na roboty budowlane, stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ, nadając mu brzmienie:
„10. za niewykonanie prac w terminie określonym w § 2 ust. 2 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki liczonych od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 2 ust. 2.”.

 

Wadium: –