Odpowiedź na zapytania w ramach postępowania ZP/4/2016

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Mechlinie

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela się następujących wyjaśnień:

Treść zapytania nr 1:
Czy w projekcie cz.1 dokonać pełnej wymiany gruntu na zasypanie wykopu, czy tylko na podsypkę i obsypkę?
Treść odpowiedzi nr 1:
W projekcie cz.1 przewiduje się wymianę gruntu w ramach wykonania podsypki i obsypki. Pozostałą część wykopu zasypać należy gruntem rodzimym.

Treść zapytania nr 2:
W projekcie cz.1 w projekcie technologicznym rys. nr 18 w rodzaju armatury w poz. 1 – połączenie kołnierzowe do rur PE DN 110 jest 38 szt. a na schematach węzłów 43 szt.
W rodzaju armatury w poz. 2 – połączenie kołnierzowe do rur PVC DN 80 występuje rura DN 80 a na schematach DN 90.
W rodzaju armatury w poz. 6 – trójnik kołnierzowy T100/80 a na schematach trójnik jest łączony z rurą DN 90 a nie z DN 80.
W rodzaju armatury w poz. 14 – zwężka dwukołnierzowa FFR PN DN 100/80 a na schemacie zwężka łączy rurę DN 90.
W rodzaju armatury w poz. 23 – łuk PE 30 st DN 110 są 4 szt. a na schemacie węzłów 6 szt.
W rodzaju armatury w poz. 24 łuk PE 30 st DN 90 są 2 szt. a na schemacie węzłów ich brakuje.
Treść odpowiedzi nr 2:
Liczba połączeń kołnierzowych do rur PE DN 110 winna wynosić 44. Zamawiający dokonał korekty przedmiaru robót.
Połączenie kołnierzowe wykazane w poz. 1 winno być opisane jako tuleja kołnierzowa PE DN 110 mm z kołnierzem stalowym DN 100.
Połączenie kołnierzowe wykazane w poz. 2 winno być opisane jako tuleja kołnierzowa PE DN 90 mm z kołnierzem stalowym DN 80.
Połączenie kołnierzowe wykazane w poz. 3 winno być opisane jako połączenie kołnierzowe do rur PVC DN 110 mm.
Połączenie kołnierzowe wykazane w poz. 4 winno być opisane jako połączenie kołnierzowe do rur PVC DN 90 mm.
Trójnik kołnierzowy T100/80 mm połączony jest z rurą PE 90 mm poprzez tuleję kołnierzową PE DN 90 mm z kołnierzem stalowym DN 80 mm (skorygowana pozycja nr 2)
Zwężka dwukołnierzowa FFR PN DN 100/80 mm połączona jest z rurą PE 90 mm poprzez tuleję kołnierzową PE DN 90 mm z kołnierzem stalowym DN 80 mm (skorygowana pozycja nr 2), natomiast z rurą PVC 90 mm oraz poprzez połączenie kołnierzowe do rur PVC DN 90 mm (skorygowana pozycja nr 4).
Liczba łuków PE 30 st. DN 110 mm winna wynosić 6 Zamawiający dokonał korekty przedmiaru robót.
Łuki PE 30 st. DN 90 mm nie występują w projekcie. Zamawiający dokonał korekty przedmiaru robót.

Treść zapytania nr 3:
Czy w projekcie cz. 2 dokonać obsypki i podsypki, ponieważ w ST cz. 2 jest podsypka i obsypka a w projekcie cz. 2 w projekcie technologicznym w opisie mowa jest, że w rozwiązaniu projektowym rury warstwowej do ścieków nie wymagają wykonania podsypki i obsypki.
Treść odpowiedzi nr 3:
Przy budowie sieci należy zastosować rury PEHD, przy których wymagane jest wykonanie podsypki i obsypki. Projekt cz. 2 przewidywał, jako rozwiązanie alternatywne, zastosowanie rur PEHD warstwowych (wzmacnianych), przy którym wykonywanie podsypki i obsypki nie jest konieczne.

Treść zapytania nr 4:
Czy w projekcie dokonać pełnej wymiany gruntu czy zasypać gruntem rodzimym?
Treść odpowiedzi nr 4:
Przewiduje się, że w cz. 1 zamówienia wykopy należy zasypać gruntem rodzimym (z jednoczesnym wykonaniem podsypki i obsypki). W cz.2 zamówienia przewiduje się częściową wymianę gruntu, zgodnie z przedmiarem robót (z jednoczesnym wykonaniem podsypki i obsypki).

Treść zapytania nr 5:
Czy Wykonawca ma dokonać zakupu tui szmaragdowej do ogrodzenia przepompowni i jakiej wysokości mają być tuje?
Treść odpowiedzi nr 5:
Zamawiający rezygnuje z nasadzenia tui na terenie przepompowni PS.I. Zamawiający dokonał korekty przedmiaru robót.

Treść zapytania nr 6:
W projekcie cz. 1 i cz. 2 na szkicach sytuacyjnych przepompowni mają być zamontowana lampa oświetlająca teren w nocy. Proszę o podanie rodzaju i parametrów lampy.
Treść odpowiedzi nr 6:
Dla potrzeb oświetlenia terenu przepompowni PS.I i PS.II przewiduje się oświetlenie zewnętrzne wykonane na bazie słupa oświetleniowego o wysokości do 5 m wraz z oprawą SGS-102/100W lub OUSc-100W.

Treść zapytania nr 7:
W projekcie cz. II część rurociągu tłocznego wykonać metodą przewiertu. Według przedmiaru jest to 178 m, wg profili 82 m. Jakie odcinki i jakiej długości właściwie jest do wykonania?
Treść odpowiedzi nr 7:
Projekt cz. 2 przewiduje wykonanie metodą przewiertu czterech odcinków sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o łącznej długości 78,0 m (przewiert o długości 21,0 m pod drogą, przewiert o długości 9,0 m pod przepustem oraz dwa przewierty pod ciekami o długościach 40,0 m i 8,0 m). Dodatkowo przewiduje się wykonanie metodą przewiertu odcinka sieci o długości 100 mb w granicach dz. nr ewid. 28/1, obręb geodezyjny Mechlin.

Treść zapytania nr 8:
W specyfikacji technicznej dot. montażu przepompowni ścieków ma być urządzenie dźwigowe- żurawik. Czy jest wymagany, jeżeli tak jakie ma mieć parametry? Czy żurawik dotyczy tylko przepompowni PS II czy także PS I?
Treść odpowiedzi nr 8:
Zamawiający oczekuje zamontowania żurawia słupowego wolnostojącego o udźwigu co najmniej 150 kg, zarówno na terenie przepompowni PS.I, jak i PS.II. Zamawiający dokonał korekty przedmiaru robót.

Treść zapytania nr 9:
Dla przepompowni PS I jest opis, długość i rodzaj materiałów do ogrodzenia. Dla przepompowni PS II brakuje takich informacji mimo, że na rys. 9 jest uwzględnione ogrodzenie. Proszę o wyjaśnienie.
Treść odpowiedzi nr 9:
Zgodnie z przedmiarem robót, na terenie pompowni PS.I przewiduje się montaż ogrodzenia z siatki o wysokości 2,0 m, zamontowanej na obetonowanych słupkach z rur stalowych fi 76 mm. Długość ogrodzenia z siatki wynosi 17 mb. Ponadto przewiduje się montaż wrót o szerokości 3,0 m z furtką z siatki w ramach o wysokości 1,8 m z pasem dolnym. Zgodnie z przedmiarem robót, na terenie pompowni PS.II przewiduje się montaż ogrodzenia z siatki ocynkowanej powlekanej PCV o wysokości 1,5 m, zamontowanej na obetonowanych słupkach z rur stalowych fi 48,3 mm. Długość ogrodzenia z siatki wynosi 12 mb. Ponadto przewiduje się montaż wrót o szerokości 3,0 m z siatki w ramach o wysokości 1,8 m z pasem dolnym.

Treść zapytania nr 10:
1) czy napęd żurawia ma być ręczny czy elektryczny? Jeżeli napęd elektryczny czy żuraw ma posiadać sterowanie radiowe?
2) jaką grupę natężenia pracy ma uwzględniać żuraw?
3) praca na zewnątrz czy w hali? jakie przewiduje się posadowienie (fundament czy do konstrukcji stalowej)?
4) jaka ma być długość wysięgnika?
5) jaki ma być kąt obrotu żurawia?
6) jaka wysokość podnoszenia?
7) jaka maksymalna wysokość żurawia?
Treść odpowiedzi nr 10:
1) Zamawiający oczekuje montażu żurawi z napędem ręcznym.
2) Zmawiający oczekuje montażu żurawi uwzględniających grupę natężenia pracy A1.
3) Żurawie pracować będą na zewnątrz. Przewiduje się montaż żurawia na płycie wierzchniej (pokrywie) przepompowni.
4) Oczekiwana wysięg żurawika wynosi 1,0-1,2 m
5) Oczekiwany kąt obrotu wysięgnika wynosi 180 st.
6) Wymagana wysokość podnoszenia wynosi 1,0 m powyżej wierzchniej płaszczyzny pokrywy przepompowni.
7) Dopuszczalna wysokość żurawika wynosi 2,0 m

Treść zapytania nr 11:
Czy rzeczywiście Inwestor dostarcza zasuwy fi 80 -16 szt. i fi 100-13 szt. zgodnie z przedmiarem? Czy dostarczacie Państwo także skrzynki i obudowy do zasuw?
Treść odpowiedzi nr 11:
Tak. Sieć wodociągową należy wykonać z wykorzystaniem zasuw przekazanych przez Zamawiającego. Zasuwy przekazane zostaną wraz z obudowami i skrzynkami.