Odpowiedź na zapytania w ramach postępowania ZP/3/2016

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w Śremie

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela się następujących wyjaśnień:

Treść zapytania nr 1:
W nawiązaniu do treści zapisów SIWZ, prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty kosztorys ofertowy. Wskazujemy, iż w treści SIWZ nie wynika jednoznacznie, czy kosztorys winien być załączony do oferty, czy też Wykonawca złącza go wg własnego uznania (z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia w niniejszym postępowaniu, gdzie kosztorys stanowi wyłącznie element pomocniczy).

Treść odpowiedzi nr 1:
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kosztorys ofertowy. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści pkt. 7 SIWZ, zawierając w nim ppkt. 7.4 o następującym brzmieniu:

„7.4 Inne wymagane dokumenty

L.pl Wymagany dokument
1 kosztorys ofertowy

 

Treść zapytania nr 2:
W nawiązaniu do treści Projektu Umowy, §1 ust. 8, wnosimy o modyfikację treści zapisów poprzez wskazanie terminu płatności, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2014r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), tj. 30 dni. Ustawodawca jasno wskazuje, iż termin zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni. Prosimy o zachowanie tychże terminów.

Treść odpowiedzi nr 2:
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści § 1 ust. 8 wzoru umowy na roboty budowlane, stanowiącej dokument nr 2 do SIWZ, nadając mu brzmienie:
„8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.”

Treść zapytania nr 3:
W nawiązaniu do treści Projektu Umowy, §6 ust. 1 pkt. 4), wnosimy o usunięcie w całości pkt. 4). Wskazujemy, iż kary za zwłokę w wykonaniu prac objętych umową zostały wskazane w §6 ust. 1 pkt. 1). Dodatkowo w ppkt. 4) Zamawiający się do „opóźnienia” a nie do „zwłoki”, w związku z tym wskazujemy, iż zobowiązanie wykonawcy do zapłacenia kary umownej za opóźnienie jest zobowiązaniem bardzo rygorystycznym w stosunku do przepisu wskazanego w art. 471 Kodeksu cywilnego (odpowiedzialność kontraktowa) oraz 483 Kodeksu cywilnego (kara umowna). Przy obecnej konstrukcji zapisu w umowie, wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej na skutek opóźnienia, niezależnie od jego przyczyny i nie będzie mógł zwolnić się z tej odpowiedzialności wskazując, że nie ponosi winy za opóźnienie, jakie miało miejsce. Powyższe uzasadniamy tym, że zgodnie z Art. 476 Kodeksu cywilnego „Dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie powezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to przypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”. W związku z powyższym zwłoka dłużnika polega na tym, iż niedotrzymanie terminu spełnienia świadczenia następuje na skutek okoliczności, za które ponosi on odpowiedzialność. Natomiast wskazanie kary umownej za opóźnienie sprowadza się do tego, iż w konkretnym przypadku nie rozstrzyga się, z jakiej przyczyny dłużnik nie dotrzymał terminu spełnienia świadczenia, zatem odpowiedzialność dłużnika jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi winy.

Treść odpowiedzi nr 3:
Zamawiający odmawia usunięcia w całości §6 ust. 1 pkt. 4) wzoru umowy na roboty budowlane, stanowiącej dokument nr 2 do SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, że zapis §6 ust. 1 pkt. 4) odnosi się do przypadku niewykonania prac w terminie określonym w §2 ust. 2, tj. w terminie zakończenia robót. Zamawiający przychyla się do zmiany terminu „opóźnienie” na „zwłoka”, modyfikując treść §6 ust. 1 pkt. 4) wzoru umowy, nadając jej brzmienie:

„4) za niewykonanie prac w terminie określonym w § 2 ust. 2, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonej od następnego dnia po upływie tego terminu”

Zamawiający wyjaśnia, że zapis §6 ust. 1 pkt. 1) wzoru umowy na roboty budowlane, stanowiącej dokument nr 2 do SIWZ, odnosi się do zwłoki w wykonywaniu prac objętych umową, tj. wstrzymania ich realizacji przez okres co najmniej 5 dni, pomimo sprzyjających warunków atmosferycznych. Zamawiający dokonuje niemniej modyfikacji treści § 6 ust. 1 pkt. 1) wzoru umowy na roboty budowlane, stanowiącej dokument nr 2 do SIWZ, nadając mu brzmienie:

„1) za zwłokę w wykonywaniu prac objętych umową, w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1 za każdy dzień zwłoki; za zwłokę rozumie się niewykonywanie robót budowlanych przez okres co najmniej 5 dni, pomimo sprzyjających warunków atmosferycznych. Należy przez to rozumieć, że w 6 dniu niewykonywania prac, Zamawiający może naliczyć karę za dotychczasową zwłokę 5 dni i może ją naliczać do dnia podjęcia robót przez Wykonawcę.”

Treść zapytania nr 4:
W nawiązaniu do treści Projektu Umowy, §6 ust. 1, w związku z tym, że sankcje za nienależyte wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy przewidziane są jedynie dla Wykonawcy, tym samym umowa nie zachowuje równowagi dla obu Stron umowy, wnosimy o uzupełnienie zapisów poprzez wskazanie, że:
„Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1. Umowy, jeśli Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn, za które sam odpowiada”.

Treść odpowiedzi nr 4:
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści §6 umowy na roboty budowlane, stanowiącej dokument nr 2 do SIWZ, dodając ust. 2 o następującym brzmieniu:

„2. Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1. umowy, jeśli Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn, za które sam odpowiada”

Treść zapytania nr 5:
W nawiązaniu do treści Projektu Umowy, §8 ust. 2, wnosimy o wskazanie okresu gwarancji jakości. Zaznaczamy, że okres gwarancji jakości nie jest dodatkowo punktowany i Wykonawca zobowiązany jest wskazać wyłącznie okres rękojmi (zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego okres gwarancji jakości a okres rękojmi to dwie odrębne definicje).

Treść odpowiedzi nr 5:
Zamawiający wyjaśnia, że okres gwarancji jakości wynosi 60 miesięcy. Wykonawca deklaruje dobrowolne wydłużenie rękojmi, które zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego wynosi dla robót budowlanych 60 miesięcy, o okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Łączny okres rękojmi podany w ofercie jest jednym z kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści ppkt. 15.1 i 15.2 SIWZ, nadając im brzmienie:

„15.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena (koszt) oferty 90%
2 Łączny okres rękojmi 10%

15.2 Punkty przyznawane za podane w pkt 15.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Nr kryterium Wzór
1 Cena (koszt)

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
– Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
– Cof – cena podana w ofercie

2  Łączny okres rękojmi

Liczba punktów = ( Rbadana/Rmax ) * 100 * waga
gdzie:
– Rbadana –łączny okres rękojmi podany w ofercie
– Rmax – najdłuższy łączny okres rękojmi spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Treść zapytania nr 6:
W nawiązaniu do treści Projektu Umowy wskazujemy, że Zamawiający nie przewidział zapisów dotyczących okresu rękojmi, jaką Wykonawca udzielić jest zobowiązany Zamawiającego dla niniejszego zamówienia.

Treść odpowiedzi nr 6:
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści §8 umowy na roboty budowlane, stanowiącej dokument nr 2 do SIWZ, nadając mu brzmienie:

㤠8.
GWARANCJA I ZABEZPIECZENIE UMOWY
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót i zapewnia o prawidłowym funkcjonowaniu przedmiotu umowy.|
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru. Gwarancją objęta jest całość przedmiotu zamówienia. Niniejsza gwarancja nie przewiduje żadnych wyłączeń, ani skrócenia okresu gwarancyjnego, na wbudowane materiały lub urządzenia do gwarancji udzielanych przez producenta. Karta gwarancyjna stanowi załącznik do niniejszej umowy.
3. Wszelkie wady ujawnione w okresie gwarancyjnym powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy będą usuwane przez Wykonawcę nieodpłatnie w terminie do 14 dni od zawiadomienia dokonanego przez Zamawiającego. W przypadku skorzystania z uprawnień gwarancyjnych przez Zamawiającego, okres gwarancji biegnie na nowo, na naprawiony (wymieniony) element (część) przedmiotu zamówienia.
4. Na zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed podpisaniem umowy 10 % ceny oferowanej netto określonej w umowie, tj. ............................... zł (słownie: …………………….........................................................................................................). Oryginały poręczeń bankowych i gwarancji ubezpieczeniowych powinny obejmować okres nie krótszy niż 30 dni od daty zakończenia robót i być złożone w dziale inwestycji i rozwoju Śremskie Wodociągi sp. z o.o. – pokój nr 12. W przypadku dokonania wpłaty w formie gotówki należy przedstawić kserokopię dowodu wpłaty.
5. Część zabezpieczenia w wysokości 70%, tj. ......................zł (słownie: ......................................……………………………………………………………………………………………………………..….) przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu zgodnego z umową wykonania robót, zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od daty przekazania robót i uznania ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.
6. Pozostała część zabezpieczenia służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w wysokości 30%, tj. ................................... zł (słownie: ........................................................... ………………………………………………………………………………………………………. zł) zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.
7. Rękojmia wynosi …………., liczone od dnia bezusterkowego odbioru robót.
8. Jeżeli w okresie rękojmi Wykonawca odmówi usunięcia stwierdzonych wad lub usterek, Zamawiający zleci ich wykonanie innemu wykonawcy, a ich koszt pokryje z pozostałej części zabezpieczenia wraz z odsetkami, o której mowa w ust. 6.”