Odpowiedź na zapytania w ramach postępowania ZP/10/2016

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Grodzewie

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela się następujących wyjaśnień:

Treść zapytania nr 1:
W nawiązaniu do wymogu postawionego w par. 4 umowy prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wspominając na „ubezpieczeniu OC placu budowy” ma na myśli ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych z rozszerzeniem o sekcję II (tj. ubezpieczenie OC). Nie istnieje produkt ubezpieczeniowy „ubezpieczenie OC placu budowy”.
Treść odpowiedzi nr 1:
Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisem § 4. projektu umowy, Zamawiający oczekuje posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych z rozszerzeniem o sekcję II (tj. ubezpieczenie OC).