Odpowiedź na zapytania w ramach postępowania ZP/10/2016 w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Grodzewie

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Grodzewie

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela się następujących wyjaśnień:

Treść zapytania nr 1:
Na terenie przyłączanych posesji przewidzieć studnie rewizyjne Ø315mm z polipropylenu-na profilach również występują studnie fi 315. Należy zamontować zestaw wodomierzowy z zaworem zwrotnym antyskażeniowym zgodnie z załączonym schematem. Czy te zapisy w części opisowej dotyczą innej części zadania ?? Bo nie jest to uwzględnione w przedmiarze?

Treść odpowiedzi nr 1:
Informuję, że zakres zamówienia obejmuje sieć wodociągową z rur ø110 mm oraz podłączenia wodociągowe z rur ø32 mm (22 szt.), zakończone korkami. Wg przewidywanego zakresu zamówienia, przewody te kończą się na wysokości granicy pomiędzy dz. 304/17 (nieruchomość drogowa) a nieruchomościami budowlanymi, przewidywanymi do podłączenia do sieci wodociągowej. Tym samym przedmiotem zamówienia nie jest wykonanie odcinków podłączeń wodociągowych, ani też studni wodomierzowych z wyposażeniem, zlokalizowane w granicach dz. 304/6÷304/16 oraz 304/18÷304/28. Przedmiar robót, stanowiący dokument nr 6 do SIWZ, sporządzony jest zgodnie z przewidywanym zakresem zamówienia.