Odpowiedź na zapytania w ramach postępowania nr ZP/08/2015

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Zbrudzewie

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), w odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela się następujących wyjaśnień:

Treść zapytania nr 1:

W przedmiarze poz. 5 i 12 długość sieci wynosi 571m, a wg dokumentacji 620,15m. Proszę o wyjaśnienie niejasności i ewentualną korektę przedmiaru robót.

Treść odpowiedzi nr 1:

Długość sieci wodociągowej objętej zamówieniem wynosi wg dokumentacji projektowej 571,0 mb. Obmiar zawarty w przedmiarze robót jest prawidłowy.

Treść zapytania nr 2:

W przedmiarze poz. 28 długość przyłączy wynosi 194,1m, a wg dokumentacji 216,25m. Proszę o wyjaśnienie niejasności i ewentualną korektę przedmiaru robót.

Treść odpowiedzi nr 2:

Dokumentacja projektowa obejmuje 22 szt. podłączeń wodociągowych (od sieci wodociągowej do studni wodomierzowej) o łącznej długości 216,25 mb, natomiast przedmiotem zamówienia jest wykonanie 22 szt. podłączeń od sieci wodociągowej do granicy pasa drogowego (zakończonych korkami) o łącznej długości 194,1 mb. Obmiar zawarty w przedmiarze robót jest prawidłowy.

Treść zapytania nr 3:

Prosimy o informacje, w jakiej pozycji należy uwzględnić koszt zakupu materiału na przyłącza: zasuwy 1’’ + obudowa i skrzynka, złączka ISO PE 1’’/32- każde po 22 szt.

Treść odpowiedzi nr 3:

Zakup materiału będącego przedmiotem zapytania uwzględniony jest w poz. 27 przedmiaru robót.

Treść zapytania nr 4:

Wg dokumentacji na przyłączach należy też zastosować oznakowanie taśmą z drutem sygnalizacyjnym, co nie zostało ujęte w przedmiarze. Proszę o wyjaśnienie niejasności i ewentualną uzupełnienie przedmiaru robót.

Treść odpowiedzi nr 4:

Zamawiający potwierdza, że trasa podłączeń wodociągowych ma być oznaczona za pomocą taśmy ostrzegawczej z wkładem metalowym. Przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, został uzupełniony (poz. 28’).

Treść zapytania nr 5:

W przedmiarze poz. 13 zasuwy+skrzynki+obudowy występują w ilości 15 szt., a wg dokumentacji 16 szt. Proszę o wyjaśnienie niejasności i ewentualną korektę przedmiaru robót.

Treść odpowiedzi nr 5:

Zamawiający potwierdza, że przedmiotem zamówienia jest montaż 16 szt. zasuw kołnierzowych DN100 mm. Przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, został poprawiony.

Treść zapytania nr 6:

Prosimy o informację, w jakiej pozycji należy uwzględnić koszt zakupu kolana stopowego i króćca FF- każde po 3 szt. Dodatkowo proszę o informację, jakiej długości należy wycenić króciec FF.

Treść odpowiedzi nr 6:

Zakup materiału będącego przedmiotem zapytania uwzględniony jest w poz. 15 przedmiaru robót. Zgodnie z dokumentacją projektową, przewiduje się montaż króćców dwukołnierzowych FF DN80 mm o długości 0,8 mb.

Treść zapytania nr 7:

Prosimy o informację, w jakiej pozycji należy uwzględnić koszt zakupu materiałów: tulei PEHD ø160mm w ilości 4szt., kołnierza stalowego DN 150mm w ilości 4szt., kołnierza stalowego DN 100mm w ilości 20szt, kolana PE ø110mm 45o w ilości 2 szt. (pomiędzy węzłem W17 a W18), zaślepki ø32mm w ilości 22 szt.

Treść odpowiedzi nr 7:

Zakup tulei PEHD ø160 mm (4szt.) oraz kołnierza stalowego DN 150 mm (4 szt.) uwzględniony jest w poz. 9 przedmiaru robót.
Zakup kołnierza stalowego DN 100 mm (20 szt.) uwzględniony jest w poz. 8 przedmiaru robót.
Zakup kolana PE ø110 mm / 45o (2 szt.) uwzględniony jest w poz. 7 przedmiaru robót.
Zakup korków (zaślepek) ø32 mm (22 szt.) uwzględniony jest w poz. 28 przedmiaru robót.

Treść zapytania nr 8:

W przedmiarze poz. 33 długość sieci wynosi 366,4m, a wg dokumentacji 416,5m. Proszę o wyjaśnienie niejasności i ewentualną korektę przedmiaru robót.

Treść odpowiedzi nr 8:

Zamawiający potwierdza, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC ø200 mm o łącznej długości 416,5 mb. Przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, został poprawiony.

Treść zapytania nr 9:

Wg dokumentacji studni betonowych ø1000 jest 8, a studni ø425 jest 11,a w przedmiarze studni betonowy ø1000 jest 11, a studni ø425 jest 7. Proszę o wyjaśnienie niejasności i ewentualną korektę przedmiaru robót.

Treść odpowiedzi nr 9:

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem zamówienia jest montaż 7 szt. studni betonowych ø1000 mm oraz 11 szt. studni tworzywowych ø425 mm. Zamawiający informuje, że montaż studni betonowej ø1000 mm, oznaczonej symbolem S13, nie jest przedmiotem zamówienia. Przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, został poprawiony.

Treść zapytania nr 10:

Prosimy o informację, w jakiej pozycji należy uwzględnić koszt zakupu korka PVC ø160 mm w ilości 22 szt. oraz wykonania kaskady – 6 szt.

Treść odpowiedzi nr 10:

Zakup korka kanalizacyjnego PVC ø160 mm (22 szt.) uwzględniony jest w poz. 53 przedmiaru robót.
Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie 7 szt. kaskad (2 szt. na sieci kanalizacji sanitarnej oraz 5 szt. na włączeniach podłączeń kanalizacyjnych do sieci). Przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, został uzupełniony (poz. 40’, 41’, 42’).

Treść zapytania nr 11:

Prosimy o sprecyzowanie czy należy zastosować podsypkę 10 czy 15 cm.

Treść odpowiedzi nr 11:

Zamawiający wyjaśnia, że należy zastosować podsypkę o grubości 15 cm.

Treść zapytania nr 12:

Brak w przedmiarze pozycji uwzględniającej: obsypkę, umocnienie terenu wokół skrzynki pozbrukiem, badania wody, włączenia w studnię S1 co jest zawarte w dokumentacji.

Treść odpowiedzi nr 12:

Zamawiający wyjaśnia, że wykonanie obsypki uwzględnione zostało w poz. 6’, poz. 29’, poz. 36’ i poz. 52’ poprawionego przedmiaru robót.
Zamawiający wyjaśnia, że wykonanie umocnienia skrzynek zasuw płytą betonową 500×500 mm uwzględnione jest w poz.13, poz. 14, poz. 15 i poz. 27 przedmiaru robót.
Zamawiający wyjaśnia, że koszt badania wody, jak również koszt włączenia w studnię S1 oraz w studnię S13 nie został wyspecyfikowany w przedmiarze robót, niemniej należy go uwzględnić w oferowanej cenie realizacji robót budowlanych, zgodnie z zapisem pkt. 14.1 SIWZ.

Treść zapytania nr 13:

Prosimy o potwierdzenie, że wykopy należy zasypać gruntem rodzimym.

Treść odpowiedzi nr 13:

Zamawiający potwierdza, że dokumentacja projektowa przewiduje zasypanie wykopów gruntem rodzimym.

Treść zapytania nr 14:

Proszę o informację, czy studnia S13 ma być nabudowana na istniejącym kanale? Wg dokumentacji spadek kanału S20-S13 jest do studni S13, przy czym wg rzutu studnia ta nie jest włączona do sieci.

Treść odpowiedzi nr 14:

Zamawiający wyjaśnia, że wykonanie studni S13 nie jest przedmiotem zamówienia. Wykonanie studni oznaczonej symbolem S13, jak i sieci kanalizacji sanitarnej w granicy nieruchomości nr ewid. 15/2, jest przedmiotem odrębnego zamówienia. Tym samym w oferowanej cenie wykonania robót budowlanych uwzględnić należy włączenie sieci kanalizacji sanitarnej do istniejącej studni S13.

Treść zapytania nr 15:

Prosimy o potwierdzenie, że dla studzienek ø425 należy zastosować właz D400.

Treść odpowiedzi nr 15:

Zamawiający potwierdza, że dla studni tworzywowych ø425 mm należy zastosować właz D400.

Treść zapytania nr 16:

Czy Wykonawca ma wykonać i uzgodnić projekt organizacji ruchu dla w/w ulic? Proszę o informację gdzie należy uzgodnić w/w projekt.

Treść odpowiedzi nr 16:

Zamawiający wyjaśnia, że nieruchomości nr ewid. 9/4 i 15/2 są drogami publicznymi, a realizacja robót budowlanych w granicach ww. nieruchomości winna uwzględniać warunki określone w decyzji Burmistrza Śremu nr 32 z dnia 15 kwietnia 2015 roku, która załączona została do dokumentacji projektowej (załącznik nr 8 do SIWZ). Decyzja ta nie zawiera zapisu zobowiązującego do sporządzenia projektu organizacji ruchu. Zamawiający wyjaśnia również, że nieruchomości nr ewid. 11/89, 11/96, 11/117 i 11/149 są drogami niepublicznymi, a realizacja robót budowlanych w granicach ww. nieruchomości nie wymaga sporządzenia projektu organizacji ruchu.

Treść zapytania nr 17:

Czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego i w jakiej wysokości.

Treść odpowiedzi nr 17:

Zamawiający wyjaśnia, że nieruchomości nr ewid. 9/4 i 15/2 są drogami publicznymi, a realizacja robót budowlanych w granicach ww. nieruchomości winna uwzględniać warunki określone w decyzji Burmistrza Śremu nr 32 z dnia 15 kwietnia 2015 roku, która załączona została do dokumentacji projektowej (załącznik nr 8 do SIWZ). Decyzja ta zawiera zapis o konieczności odpłatnego zajęcia pasa drogowego. Opłatę za zajęcie pasa drogowego winien określić Wykonawca na podstawie przyjętej technologii robót i stawki opłat za zajęcie pasa drogowego, które określa tekst jednolity uchwały Nr 395/XLVI/0 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Śremu, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. Zamawiający wyjaśnia również, że nieruchomości nr ewid. 11/89, 11/96, 11/117 i 11/149 są drogami niepublicznymi, a realizacja robót w granicach tych nieruchomości nie wiąże się z koniecznością uiszczania opłat za zajęcie pasa drogowego.