Odpowiedź na zapytania w ramach postępowania nr ZP/08/2015

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Zbrudzewie.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), w odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela się następujących wyjaśnień:

Treść zapytania nr 1:

W przedmiarze w poz. 2, 3, 4 ilość wykopów, zasypywania wykopów oraz zagęszczanych zasypów wynosi 970,70, natomiast z dokumentacji wynika, że jest więcej takich robót (dłuższy odcinek sieci). W przedmiarze roboty te nie zostały również podzielone na wykonywane mechanicznie i ręcznie co jest konieczne ze względu na występowanie uzbrojenia podziemnego. Proszę o wyjaśnienie niejasności i ewentualną korektę przedmiaru robót.

Treść odpowiedzi nr 1:

Zamawiający dokonał korekty objętości wykopu, ilości zasypywania wykopów oraz zagęszczanych zasypów, przy założeniu projektowanej długości sieci wodociągowej (571,0 m) oraz głębokości jej ułożenia (1,7 m), przyjętej szerokości wykopu wynoszącej 1,0 m, oraz grubości podsypki wynoszącej 0,15 m. Dokonano również podziału wykopu na część wykonywaną mechanicznie i ręcznie. Skorygowane wartości zawarto w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do zmienionej SIWZ.

Treść zapytania nr 2:

W przedmiarze poz. 6, 29 ilość podsypki wynosi 285,5 i 97, natomiast z dokumentacji wynika, że jest większa powierzchnia podsypki o gr. 15 (Powtarzamy również pytanie, ile ma wynosić dokładnie grubość podsypki czy tak jak przyjęto w przedmiarze 15 cm?).

Treść odpowiedzi nr 2:

Zamawiający dokonał korekty powierzchni podsypki, przy założeniu projektowanej długości sieci wodociągowej (571,0 m) i podłączeń wodociągowych (194,1 m) oraz przyjętej szerokości wykopu wynoszącej 1,0 m (dla sieci wodociągowej) oraz 0,7 m (dla podłączeń wodociągowych). Skorygowane wartości zawarto w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do zmienionej SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, że przyjęto grubość podsypki równą 0,15 m.

Treść zapytania nr 3:

W przedmiarze poz. 23,24,25,26 ilość wykopów, zasypywania wykopów oraz zagęszczanych zasypów wynosi 227,1 każde, natomiast z dokumentacji wynika, że jest więcej takich robót. W przedmiarze jest również zbyt mały procent robót wykonywanych ręcznie ze względu na konieczność jego zastosowania przez uzbrojenie podziemne. Proszę o wyjaśnienie niejasności i ewentualną korektę przedmiaru robót.

Treść odpowiedzi nr 3:

Zamawiający dokonał korekty objętości wykopu, ilości zasypywania wykopów oraz zagęszczanych zasypów, przy założeniu projektowanej długości podłączeń wodociągowych (194,1 m) oraz głębokości ich ułożenia, przyjętej szerokości wykopu wynoszącej 0,7 m, oraz grubości podsypki wynoszącej 0,15 m. Dokonano również podziału wykopu na część wykonywaną mechanicznie i ręcznie. Skorygowane wartości zawarto w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do zmienionej SIWZ.

Treść zapytania nr 4:

Prosimy o informację, w jakiej pozycji należy uwzględnić koszt zagęszczania nasypów do sieci kanalizacji sanitarnej.

Treść odpowiedzi nr 4:

Zamawiający wyjaśnia, że koszt zagęszczenia wykopów związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej uwzględnić należy w poz. 31, poz. 32 i poz. 32’ skorygowanego przedmiary robót, stanowiącego załącznik do zmienionej SIWZ.

Treść zapytania nr 5:

W przedmiarze poz. 31, 32 ilość wykopów z zasypaniem wynosi 885,6 i 1065,85, natomiast z dokumentacji wynika, że jest więcej takich robót. W przedmiarze roboty te nie zostały również podzielone na wykonywane ręcznie i mechanicznie. Proszę o wyjaśnienie niejasności i ewentualną korektę przedmiaru robót.

Treść odpowiedzi nr 5:

Zamawiający dokonał korekty objętości wykopów z zasypaniem i zagęszczeniem, przy założeniu projektowanej długości sieci oraz głębokości jej ułożenia, przyjętej szerokości wykopu wynoszącej 1,2 m, oraz grubości podsypki wynoszącej 0,15 m. Dokonano również podziału wykopu na część wykonywaną mechanicznie i ręcznie. Skorygowane wartości zawarto w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do zmienionej SIWZ.

Treść zapytania nr 6:

Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnie ulic, w których będą wykonywane sieci wod-kan, jest gruzo- betonowa/tłucznia kamiennego i że należy przyjąć tylko 20% nowego materiału (gruzo-betonu/tłucznia kamiennego).

Treść odpowiedzi nr 6:

Zamawiający wyjaśnia, że infrastruktura wodociągowa oraz infrastruktura kanalizacji sanitarnej, będąca przedmiotem zamówienia, wykonywana będzie w części (łącznie na powierzchni 429 m2) w drogach utwardzonych gruzobetonem. W pozostałym zakresie infrastruktura wykonywana będzie w drogach gruntowych nieutwardzonych. Zamawiający potwierdza, że przy odtworzeniu nawierzchni utwardzonych gruzobetonem należy zastosować materiał pochodzący z jej rozbiórki, uzupełniony materiałem nowym w ilości 20%.

Treść zapytania nr 7:

Prosimy o potwierdzenie, że ilości nawierzchni do odtworzenia są zgodne z przedmiarem.

Treść odpowiedzi nr 7:

Zamawiający dokonał korekty nawierzchni do odtworzenia. Zamawiający potwierdza, że skorygowane wartości, zawarte w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do zmienionej SIWZ, są prawidłowe.

Treść zapytania nr 8:

Czy wykonawca może dowolnie modyfikować kosztorys, który ma być załączony do oferty?

Treść odpowiedzi nr 8:

Oferent winien załączyć do dokumentacji ofertowej, zgodnie z zapisem pkt. 7.4 SIWZ, kosztorys ofertowy. Kosztorys sporządzony winien być zgodnie z przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Tym samym Wykonawca nie może modyfikować przedmiaru robót. Zgodnie z pkt. 14.1 SIWZ, w oferowanej cenie Wykonawca winien ująć wszelkie czynności wynikające z zakresu zamówienia, w tym czynności nieujęte w SIWZ, ale niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, wynikające z technologii robót, związane z realizacją zadania zgodnie z dokumentacją techniczną (np. organizacja placu budowy, zajęcie pasa drogowego, uporządkowania placu budowy po zakończonych robotach). Zamawiający zwraca uwagę, że kosztorys ofertowy ma charakter pomocniczy, a zaoferowana przez Wykonawcę cena ma charakter ryczałtowy.