BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MATEUSZEWIE

Zamówienie publiczne na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Mateuszewie w trybie przetargu nieograniczonego.

Znak sprawy: ZP/4/2015

ZAMAWIAJĄCY:

Zamawiającym jest Śremskie Wodociągi sp. z o.o., z siedzibą w Śremie, ul. Parkowa 8 tel. 612830394, fax. 612830296.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

W zakres zamówienia wchodzi budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przedmiarem robót. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6, załączniku nr 7 i załączniku nr 8 do SIWZ.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zamówienie winno zostać zrealizowane w terminie do 31 października 2015 roku.

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:

Marcin Niewiński – tel. 612830459 wew. 141 w godz. 8.00–14.00

FORMA POBRANIA SIWZ:

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia uzyskać można w siedzibie Śremskie Wodociągi sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.sremskiewodociagi.biuletyn.net

FORMA ZŁOŻENIA OFERTY:

W przetargu mogą wziąć udział Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), którzy spełniają warunki i wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, jak również częściowych. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: 63-100 Śrem, ul. Parkowa 8, pok. Nr 12. Termin składania ofert upływa dnia 22 maja 2015 roku o godz. 9.30.

OTWARCIE OFERT:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 maja 2015 roku o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, 63-100 Śrem, ul. Parkowa 8, pok. Nr 5.

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
załącznik nr 1 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków,
załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
załącznik nr 3 do SIWZ – dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej,
załącznik nr 4 do SIWZ – wzór oferty,
załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy,
załącznik nr 6 do SIWZ – przedmiar robót – sieć wodociągowa,
załącznik nr 7 do SIWZ – przedmiar robót – sieć kanalizacji sanitarnej,
załącznik nr 8 do SIWZ – przedmiar robót – sieć kanalizacji sanitarnej na terenie składowiska odpadów,
załącznik nr 9 do SIWZ – specyfikacja techniczna (SST) – sieć wodociągowa,
załącznik nr 10 do SIWZ – specyfikacja techniczna (SST) – sieć kanalizacji sanitarnej,
załącznik nr 11 do SIWZ – specyfikacja techniczna (SST) – sieć kanalizacji sanitarnej na terenie składowiska odpadów,
załącznik nr 12 do SIWZ – dokumentacja projektowa,
załącznik nr 13 do SIWZ – dokumentacja geotechniczna.

Wadium:

20.000,00 PLN