Zamówienie publiczne nr ZP/11/2016 na dostawę i montaż dwóch krat schodkowych z zespołem obróbki skratek

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/11/2016 z dnia 27 lipca 2016 roku na wykonanie zadania: „Dostawa i montaż dwóch krat schodkowych z zespołem obróbki skratek”

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/11/2016 z dnia 27 lipca 2016 roku na wykonanie zadania:
„Dostawa i montaż dwóch krat schodkowych z zespołem obróbki skratek”
ZAMAWIAJĄCY:
Zamawiającym jest spółka Śremskie Wodociągi sp. z o.o., z siedzibą w Śremie, ul. Parkowa 8 tel. 612830394, fax. 612848235.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
W zakres zamówienia wchodzi demontaż dwóch istniejących krat schodkowych, a także dostawa, montaż i uruchomienie dwóch kart schodkowych wraz z zespołem obróbki skratek (przenośnik śrubowy, prasopłuczka, kompaktor z workownicą) na terenie oczyszczalni ścieków w Śremie ul. Zachodnia 78. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie nr 4 do SIWZ
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Regulamin udzielania zamówień obowiązujący w spółce Śremskie Wodociągi sp. z o.o.
WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamówienie realizowane będzie w okresie od dnia podpisania umowy do 15 tygodni licząc od daty podpisania umowy.
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:
w przedmiocie zamówienia – Małgorzata Świtalska – tel. 612830737 w godz. 8.00–14.00,
w przedmiocie trybu postępowania – Marcin Niewiński – tel. 612830475 wew. 141 w godz. 8.00–14.00.
FORMA POBRANIA SIWZ:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia uzyskać można w siedzibie spółki Śremskie Wodociągi sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.sremskiewodociagi.biuletyn.net
l
FORMA ZŁOŻENIA OFERTY:
W przetargu mogą wziąć udział Oferenci nie wykluczeni na podstawie § 28 Regulamin udzielania zamówień, którzy spełniają warunki i wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w § 26 obowiązującego w Spółce Regulaminu udzielania zamówień. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, jak również częściowych. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 63-100 Śrem, ul. Parkowa 8, pok. nr 12. Termin składania ofert upływa dnia 10 sierpnia 2016 roku o godz. 11.30.
l
OTWARCIE OFERT:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 sierpnia 2016 roku o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego, 63-100 Śrem, ul. Parkowa 8, pok. nr 5.